JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

IZBORI

  CRNA GORA

  SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA

  Br.02-273

  Dana, 05.12.2016.godine

Prijedlozi i sugestije za izradu Programa rada SO Petnjica za 2017.godinu

 Poštovani,     

Poslovnikom o radu Skupštine propisano je da Skupština donosi Program rada za kalendarsku godinu i da u skladu sa programom rada planira svoj rad i aktivnosti. U pripremi izrade Programa rada Skupština  pribavlja prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada od predsjednika opštine, odbornika, radnih tijela, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

U cilju izrade  Programa rada Skupštine opštine Petnjica za 2017. godinu, Sluzba Skupštine, je shodno članu 152. Poslovnika o radu Skupštine (“Sl. list CG—Opštinski propisi” br.17/14), preduzela aktivnosti na pribavljanju prijedloga i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada. Programom rada utvrdjuju se poslovi i zadaci Skupštine i njihov osnovni sadržaj, nosioci poslova i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja.

              Obzirom da Program sadrži normative i tematski dio, potrebno je u normativnom dijelu, ukazati na razloge za donošenje propisa koji se predlažu I naznačiti pitanja I odnose koje tim propisom treba urediti, a za tematski dio (analize, informacije, izvještaje), naznačiti osnovni cilj, odnosno razloge za razmatranje odgovarajućeg informativnog materijala i dati kratak sadržaj pitanja koja treba obraditi.

Molim Vas da prijedloge i sugestije vezano za  poslove iz Vašeg djelokruga, dostavite najkasnije do 26.12.2016.godine, kako bi predsjednik Skupštine blagovremeno utvrdio prijedlog Programa rada Skupštine Opštine Petnjica za 2017. godinu.

Sekretar Skupštine,

Enis Hadžajlić, s.r.

Ministar zdravlja dr Budimir Šegrt sa direktoricom Doma zdravlja Zuhrom Hadrović iz Berana boravio je danas (09.11.2016.) u posjetu Petnjici. Domaćin ministru je bio predsjednika opštine Petnjica g-din Samir Agović.
Predsjednik opštine je goste upoznao sa aktuelnom situacijom u opštini Petnjica ali i sa napretkom u kvalitetu i sadržaju rada Zdrastvene stanice u Petnjici, posebno od zadnje posjete ministra Šegrta Petnjici. Od kada su se desile promjene, uvedena je druga smjena za doktora i dežurstvo doktora specijaliste. Ulazimo sada u priču da unapređujemo te sadržaje i da nakon izbora nove vlade konkretizujemo i ostale naše zahtjeve. Jer je briga o građanima u svim segmentima njihovih života glavna zadaća lokalne samouprave i svih institucija sistema, - istakao je Agović.
Ministar Šegrt je istakao zadovoljstvo postepenog unapređenja kvaliteta zdrastvene zaštite u Petnjici i istakao potrebu da se sa nivoa Doma zdravlja i Bolnice iz Berana uradi dodatan napor kako bi se sihronizovale aktivnosti i unaprijedio kvalitet usluga u Zdrastvenoj stanici u Petnjici. Istako je da se i za u buduće trebaju prihvatiti inicijative iz Petnjice koje imaju smisla i funkcionalne su. – Istakao je ministar Šegrt
Direktorica Doma zdravlja iz Berana je upoznala sa dinamikom radova koji se izvode na zgradi zdrastvene stanice u Petnjici i sa budućim planovima te je pohvalila dosadašnju saradnju sa lokalnom upravom.
Nakon sastanka u opštini fosti su u pratnji predsjednika opštine Petnjica obišli zdrastvenu stanicu u Petnjici.

View the embedded image gallery online at:
http://petnjica.co.me/11-aktuelno.html#sigFreeIdf22d78961a

Na osnovu člana 154. Poslovnika Skupštine opštine Petnjica («Službeni list CG - opštinski propisi», broj  17/14)  o b j a v lj u j e   se

P O Z I V

NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA

NA  XVIII  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE  PETNJICA

            Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Petnjica, zainteresovane za učešće na XVIII-oj  sjednici Skupštine Opštine Petnjica   koja je zakazana za  16.11.2016. godine u 11,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

            Prijave se podnose Predsjedniku Skupštine opštine Petnjica, preko pisarnice Skupštine opštine Petnjica, ulica  Petnjica bb, najkasnije do 13.11.2016. godine.

            U prijavi je neophodno naglasiti po kojoj tački dnevnog reda se traži učešće.Uz prijavu za učešće  na XVIII-oj sjednici, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt o registraciji i reference iz kojih se može utvrditi interes nevladine organizacije za učešće na sjednici Skupštine Opštine Petnjica.  

                        Odluka o izboru predstavnika nevladinih organizacija objaviće se na web-sajtu Opštine Petnjica i Skupštine Opštine Petnjica.

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE  PETNJICA

  

U prilogu mozete pogledati dnevni red XVIII SKUPŠTINE OPŠTINE PETNJICA

Dnevni red

  

Danas je opštinu Petnjica posjetio direktor Direkcije za saobraćaj Savo Parača, koji je obišao gradilište na putnom pravcu Petnjica – Podvade. Parača je obišao gradilište u Gusarama gdje je bila kritična situacija na započetom mostu.

„Nakon poplava jasno je da projektant možda nije najbolje sagledao situaciju pa smo od Parače dobili uvjeravanja da će se brzo reagovati i da će se i sa aspekta struke uraditi izmjene. Sve je to u cilju da se izbjegnu velike materijalne štete u budućnosti“, kazao je za portal Radija Petnjica Samir Agović. On je dodao je direktor Direkcije za saobraćaj obećao da će putni pravac prema Beranama biti prioritet.

„Računamo da ćemo i sa nivoa Direkcije za saobraćaj i sa nivoa opštine to kandidovati za naredni kapitalni budžet. Direktor Parača je ponudio svu neophodnu pomoć u ovom trenutku kada je u pitanju mehanizacija Bemaxa-a kako bi se sto uspješnije sanirale nastale štete na saobraćajnoj  infrastrukturi,  od poplava koje su zadesile  našu opštinu“, izjavio je Samir Agović. Danas je bila prilika da se razgovara i o putnom pravcu prema Bioči i dogovorili su da se ovaj putni pravac podvede pod regionalnim.

„Razgovarali smo i na tu temu i ja sam iznio svoje uvjeravanje da je svaka opština srećna opština koja ima više alterantivnih putnih pravaca. I ova situacija nam je to potvrdila i pokazala su alternativni pravci veoma poželjni i da ih je neophodno imati. Dobili smo podršku i od direktora Parače da ovaj putni pravac prema Bioči, dobije pažnju države i da se prekategorizuje sa lokalnog na regionalni“, zaključio je u izjavi predsjednik opštine Samir Agović.

View the embedded image gallery online at:
http://petnjica.co.me/11-aktuelno.html#sigFreeIdea6fc05b3a

U ranim jutarnjim satima opštinski tim za upravljanje vanrednim situacijama proglasio je vanredno stanje zbog nezapamćenih padavina koje su pogodile teritoriju naše Opštine na čitavom području. Izlile su se Vrbička, Trpeška, Radmanska, Popča kao i rijeka Lješnica. Izlvanje iz korita ovih rijeka ugrozilo je najmanje 25 domaćinstava od kojih su neka uz pomoć opštinskog tima i mještana evakuisana i smještena kod rodbine i prijatelja. Takođe je i velika borba bila da se sačuva i stočni fond kao i poljoprivredni proizvodi, stočna hrana i slično. Znajući da  ovakvo stanje zahtijeva brzu reakciju i odgovoran odnos svih subjekata na području naše opštine, ali i Države opštinski tim je reagovao na način kako smo gore izvijestili.

U cilju ublažavanja posljedica ovog nevremena angažovali smo sve raspovožive potencijale kada je u pitanju  mehanizacija pa se na terenu nalaze mašine Komunalnog preduzeća iz naže opštine, Vojske Crne Gore, koja je srećom angažovana na izgradnji vodovoda, zatim mehanizacija firme Bemax koja je angažona na izgradnji puta i angažovali su se još 5 privatnih preduzetnika sa podrućja naše Opšine i to: Esko Latić, Isad Muratović, braća Tiganji Eldar i Damir, braća Hodžići Miro i Baka i Hamo Korać.

Nakon što smo evakuisali ugrožena domaćinstva  prioritet smo dali na odbrani važnih saobraćajnica i mostova na najvažnijim putnim pravcima.

Obavijestili smo MUP - Direktorat za vanredne situacije, ministarstvo zdravlja, ministarstvo odbrane i Dom zdravlja u Beranama. Opštinski tim za upravljanje vanrednim situacijama prati situaciju na terenu i ima kontakte sa građanima dok se istovremeno radi na sanaciji poplava.

View the embedded image gallery online at:
http://petnjica.co.me/11-aktuelno.html#sigFreeId461b6af5e9

Predsjednik opštine Petnjica Samir Agović i popredsjednik Muslja Kalić boravili su juče u posjeti opštini Titin gdje su sa potpredsjednikom ove opštine i njegovim saradnicima  razgovarali o potrebi izrade studije opravdanosti izgradnje puta Petnjica- Tutin.

Naišli smo na veliku podršku i razumijevanje čelnih ljudi iz opštine Tutin i očekujemo da će se u narednom periodu organizovati još jedan radni sastanak na kojem će biti i obrađivači naše studije eminentni stručnjaci saobraćajne struke gdje će se približiti i sa njihove strane  opštini Tutin kako i nakoji način je ova studija u Petnjic urađena.

Osim ovog razgovarali smo i o potrebi što čvršće i sadržajnije saradnje između naše dvije Opštine, prije svega kod onih pitanja koja si tiču i jedne i druge Opštine a to je rješavanje problema u oblasti komunalne sfere, saobraćajne, poljoprivredne  i svaga onoga što jedna ili druga opština mogu biti primjer.Iznad svega smo apostrofirali potrebu da sarađujemo na izradi projekta koji se finansiraju od strane pristupnih fondova EU.  Takođe smo zaključili da će se u periodu koji je pred nama  i jedna delegacija poslovnih ljudi  iz Tutina boraviti u našoj Opštini gdje ćemo razgovarati o mogućnostima za ulaganje kada je u pitanju drvoprerada kao i ulaganje u hidroenergiju i svega onoga što  mi kao Opština posjedujemo .

Vjerujem da je ovaj sastanak još jedna prilika da zaključimo da je saradnja između dvije pobratimske Opštine više nego potrebna i da ćemo sasvim sigurno te prednosti dobre saradnje koristiti još više. I ono što je još interesantno reći jeste da je opština Tutin a i naša Opština imaju potreba da se sve više traže prijatelja iz Vlade, Ministarstava, starnih anbasada kako u jednoj tako i u drugoj državi kako bi se ovaj realan zahtjev naše Opštine, građana a i opštine Tutin realizovao u smislu otvaranja punkta za prelaz putnika na području MZ Savin Bor odnsno granice imeđu Srbije i Crne Gore

Obavještenja i konkursi

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

ZIKO ALILOVIĆ

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE

ADIS DURAKOVIĆ