Crna Gora

OPŠTINA PETNJICA

Sekretarijat za lokalnu  upravu

Broj, 04-019/22-1341/2

Petnjica, 07.10.2022.god.

Na osnovu čIana 132 stav 2. Statuta Opštine Petnjice („Sl. list CG – Opštinski propisi”, br. 16/22), Sekretarijat za lokalnu upravu Opštine Petnjica donosi:

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Na temu:

  1. Odluka o subvenciji troškova prevoza u prigradskom i međugradskom saobraćaju i smještaja u JU Dom učenika i studenata u Beranama, za određene kategorije učenika srednjih škola
  2. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama

Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani, privredna društva  da uzmu učešća u razmatranju  ovog programa i to:

20.10.2022.god. za mjesne zajednice i građane u 10:00h

20.10.2022.god. za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 12.00h

20.10.2022.god. za političke stranke u 13.00h

Sa predlogom navedenih akata  zainteresovani  učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu Opštine Petnjica, radnim danima  u vremenu od  10 do 14 časova ili na sajtu Opštine Petnjica www.petnjica.co.me.

Predlozi, primjedbe, sugestije i  mišljenja na predlog  Odluke o subvenciji troškova prevoza u prigradskom i međugradskom saobraćaju i smještaja u JU Dom učenika i studenata u Beranama, za određene kategorije učenika srednjih škola i Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama mogu se saopštiti usmeno ili predati u pisanoj formi u  prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu opštine  Petnjica.

Prilog

Sekretar,

Ziko Alilović

Share this post

About the author