AktuelnostiKonkursi

JAVNI POZIV za davanje u zakup prostora putem prikupljanjem ponuda

Na osnovu člana 39 i 40, stav 1  Zakona o državnoj imovini (“Službeni list Crne Gore”, br. 21/09 i 40/11), člana 5, 29, stav 2, člana 30 i člana 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 44/10), a u vezi sa Odlukom o davanju u zakup poslovnih prostorija (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. […]

BudžetJavne rasprave

JAVNA RASPRAVA – NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PETNJICA ZA 2023. g.

Crna Gora OPŠTINA PETNJICA Sekretarijat za lokalnu  upravu Broj, 04-019/22-01533/2 Petnjica, 25.11.2022.god. Na osnovu čIana 122. Statuta Opštine Petnjice („Službeni list Crne Gore“ br. 16/22), Sekretarijat za loklanu upravu opštine Petnjica donosi: PROGRAM JAVNE RASPRAVE  Na temu: NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PETNJICA ZA 2023. g.  Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani, privredna društva  da uzmu učešća u razmatranju  ovog […]