Na osnovu člana 39 i 40, stav 1  Zakona o državnoj imovini (“Službeni list Crne Gore”, br. 21/09 i 40/11), člana 5, 29, stav 2, člana 30 i člana 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 44/10), a u vezi sa Odlukom o davanju u zakup poslovnih prostorija (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 16/22), Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Opštine Petnjica, objavljuje:

JAVNI POZIV

za davanje u zakup prostora putem prikupljanjem ponuda

I- Predmet javnog poziva je davanje u zakup poslovnih prostorija koji se vode u “V” listu Lista nepokretnosti 502 KO PETNJICA, i to: dio kat. parcele broj 1449, broj zgrade 1, poslovni prostor kulture, PD 1, prizemlje, površine 390m2 (dvije prostorije koje se nalaze u prizemlju na uglu desne strane administrativne zgrade “Centra za kulturu Petnjica”, gledano iz pravca ulaza, površine 15,91m2, kao i prostoriju koja se nalazi na istoj strani površine 11,47m2).

II- Minimalna cijena zakupa na mjesečnom nivou iznosi 200,00€ (dvije stotine eura) za zakup jednog poslovnog prostora.

III- Poslovni prostori koji su predmet javnog poziva daju se u zakup na period od 5 (pet) godina uz mogućnost produženja nakon isteka roka na koji je ugovoren zakup. Sva prava i obaveze iz zakupa odnosno utvrdiće se ugovorom o zakupu.

IV– Učesnici javnog poziva  su dužni da u postupku prijavljivanja na isti uplate depozit u iznosu od 400,00€ (četiri stotine eura) na žiro račun 565-9000-53 koji se vodi kod “Lovćen” banke sa naznakom ,,učešće na Javnom pozivu prikupljanjem pisanih ponuda” i da dokaz o uplaćenom depozitu podnesu zajedno sa prijavom u zapečaćenoj koverti.

V– Učesniku  javnog poziva koji ne  uspije u postupku, vratiće se uplaćeni depozit u roku od 3 (tri) dana nakon sprovedenog postupka vrednovanja ponuda i utvrđivanja  rang liste ponuđača. Učesnik javnog poziva, sa najpovoljnijom ponudom koji odustane od zaključenja ugovora o zakupu gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

VI- Prostori se daju u zakup uz obavezu zakupca da preduzme sve potrebne radove na adaptaciji istih o svom trošku, sa prijedlogom mobilijara i rasvjete. Zakupcu će se eventualno uložena sredstva, koja će procijeniti komisija imenovana od strane predsjednika Opštine, priznavati kroz zakupninu. Zakupac je dužan nakon isteka perioda zakupa, prostor u viđenom stanju preda Opštini Petnjica. Zakupac nema pravo da poslovne prostore izdaje u podzakup. Zakupac je u obavezi da zakupninu plaća do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec. Zakup će dobiti onaj ponuđač koji ponudi najveći iznos zakupnine za predmetne poslovne prostore. Prije zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora najpovoljniji ponuđač dužan je da uplati iznos od 6 (šest) ponudjenih mjesečnih zakupnina. Uplaćeni iznos depozita uračunaće se u ukupan iznos zakupnine. Troškovi na ime naknada za utrošenu vodu, struju, komunalije, PTT usluge, poreze, doprinose, takse i ostale obaveze tekućeg i redovnog održavanja, padaju na teret zakupca za vrijeme trajanja zakupnog odnosa.

VII- Ponude, zajedno sa dokazom o uplati depozita po Javnom pozivu, podnose se u zapečaćenoj koverti, najkasnije do 07.12.2022.godine neposrednom predajom na pisarnici Opštine Petnjica ili putem preporučene pošte, na adresu:  Opština Petnjica- Sekretarijatu za lokalnu upravu- Ulica Centar 3, br. 11, sa naznakom “Za prikupljanje ponuda po Javnom pozivu- ne otvaraj”. Ponude predate putem preporučene pošte biće razmatrane samo ukoliko je stigla u gore predviđenom roku za dostavljanje ponuda. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave se neće razmatrati.

VIII- Otvaranje ponuda biće izvršeno najkasnije u roku od 5 dana od dana završetka javnog poziva u administrativnoj zgradi Opštine Petnjica sa početkom u 12:00 časova. Obavještenje o najpovoljnijem zakupcu dostaviće se učesnicima u roku od 5 dana od dana sprovedenog postupka.

IX- Pravo učešća na javnom pozivu prikupljanjem pisanih ponuda imaju sva pravna i fizička lica. Učesnici u javnom pozivu su dužni da uz prijavu dostave lične podatke (za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj odnosno broj lične karte ili pasoša; za pravna lica: naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata za domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača za strana lica). Sva priložena dokumenta dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

X- Sva bliža obavještenja i  informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti u kancelariji Sekretarijata za lokalnu upravu Opštine Petnjica.

                                                                                                                                                 PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                                                                              Demir Agović

Adresa i kontakt Komisije: Opština Petnjica,ulica Centar 3, br.11

Telefon: 051/ 248- 208

Share this post

About the author