AktuelnostiKonkursiNVO

J A V N I   P O Z I V – za predlaganje kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacija, koji je predstavnik nevladine organizacije

CRNA GORA OPŠTINA PETNJICA Broj 01- Petnjica, 11.01.2023. godine Na osnovu člana 7, stav 2, a u vezi sa članovima 8, 9, 10 i 11 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 55/22), predsjednik Opštine objavljuje: J A V N I   P O Z I V za predlaganje kandidata za člana Komisije za raspodjelu […]