CRNA GORA

OPŠTINA PETNJICA

Broj 01-

Petnjica, 11.01.2023. godine

Na osnovu člana 7, stav 2, a u vezi sa članovima 8, 9, 10 i 11 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 55/22), predsjednik Opštine objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacija, koji je predstavnik nevladine organizacije

 

  1. Predsjednik Opštine upućuje Javni poziv za predlaganje kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacija (u daljem tekstu: Komisija), koji su predstavnici nevladinih organizacija.

 

  1. Kandidata za člana Komisije može da predloži nevladina organizacija koja ispunjava sljedeće uslove:

– da je upisana u registar nevladinih organizacija, najmanje godinu dana prije objavljivanja javnog poziva;

–  da ima sjedište na teritoriji opštine Petnjica;

– da je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata, ili učestvovala u najmanje jednoj kampanji ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije;

– da više od polovine organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, državni ili lokalni službenici ili namještenici, rukovodioci ili zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština.

 

  1. Nevladina organizacija dužna je da, uz prijedlog kandidata dostavi sljedeće dokaze:

1) kopiju rješenja o upisu u registar organa državne uprave nadležnog za registraciju i vođenje evidencije o nevladinim organizacijama;

2) kopiju statuta i kopiju osnivačkog akta organizacije;

3) dokaz o realizovanim projektima ili aktivnostima u prethodnoj godini: ugovor o finansiranju, brošure, flajeri, lifleti, novinski članci i slično;

4) izjava ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nevladine organizacije većinu ne čine članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, državni ili lokalni službenici ili namještenici, rukovodioci ili zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština.

 

  1. Kandidat nevladine organizacije za člana Komisije može biti lice koje:

– je crnogorski državljanin i ima prebivalište na teritoriji Opštine Petnjica,

– posjeduje iskustvo u pisanju i realizaciji projekata;

– nije član organa političkih partija, javni funkcioner, državni ili lokalni službenik ili namještenik, rukovodilac ili zaposleni u javnoj ustanovi ili privrednom, društvu čiji je osnivač država ili opština.

 

 

  1. Nevladina organizacija koja predlaže kandidata za člana Komisije, dužna je da za kandidata dostavi i sljedeće:

– ovjerenu fotokopiju lične karte;

– biografiju kandidata sa podacima o posjedovanju iskustva u pisanju i realizaciji projekata;

– izjavu kandidata da nije član organa političkih partija, javni funkcioner, državni ili lokalni službenik ili namještenik, rukovodilac ili zaposleni u javnoj ustanovi ili privrednom društvu čiji je osnivač država ili opština i

– izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Komisije.

 

  1. Član Komisije iz reda nevladinih organizacija ne može biti odbornik, poslanik ili član organa upravljanja političke partije, javni funkcioner, državni ili lokalni službenik ili namještenik, rukovodilac ili zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština.

 

  1. Član Komisije iz reda nevladinih organizacija, ne može učestvovati u odlučivanju o prijavi na javni konkurs, koju je podnijela nevladina organizacija koja ga je predložila za predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji.

 

  1. Mandat Komisije traje dvije godine.

 

  1. Rok za predlaganje kandidata je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Javni poziv se objavljuje na web sajtu opštine, oglasnoj tabli opštine i preko lokalnog javnog emitera.

 

  1. Prijava se podnosi svakog radnog dana od 08h do 16h na pisarnici opštine u zatvorenoj koverti sa naznakom: ,,Predlog za članove komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacija, koji su predstavnici nevladinih organizacija“.

                                                                                                            

  PREDSJEDNIK

                                                                                                                                              Samir Agović

 

 

 

.

Share this post

About the author