CRNA GORA

OPŠTINA PETNJICA

Komisija za raspodjelu sredstava

nevladinim organizacijama

Broj 04-

Petnjica, 30.01.2023. godine

Na osnovu člana 6, stav 1, alineja 2, članova 29, 30 i 31 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 55/22), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

za izbor nezavisnih procjenjivača za 2023.godinu

  1. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Komisija), objavljuje Javni poziv za izbor dva nezavisna procjenjivača prijedloga projekata i programa nevladinih organizacija (u daljem tekstu: Nezavisni procjenjivači), koje će učestvovati na Konkursu za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2023.godinu.

 

  1. Kandidat za nezavisnog procjenjivača podnosi Komisiji sljedeću dokumentaciju:

– biografiju sa opisom iskustva u pisanju i sprovođenju projekata;

– izjavu da nije angažovan (ugovorom o radu, ugovorom o djelu, volonter) u radu nevladine organizacije čije je sjedište u Petnjici najmanje dvije godine prije prijavljivanja za Nezavisnog procjenjivača prijedloga projekata;

– izjava da nije član organa upravljivanja u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Petnjici;

– izjavu da nije javni funkcioner, u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje korupcije;

– izjavu da nije u radnom odnosu u organu lokalne uprave koji vrši raspodjelu sredstava.

 

  1. 3. Nezavisni procjenjivač može biti lice koje ima:

– najmanje pet godina iskustva u upravljanju projektima;

– iskustvo u ocjenjivanju projekata.

Nezavisni procjenjivač ne može biti lice koje je dvije godine prije objavljivanja javnog poziva iz člana 30 ove Odluke:

– u radnom odnosu u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Petnjici;

– volonter u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Petnjici;

– lice ovlašćeno za zastupanje ili je član organa upravljanja ili drugog organa nevladine organizacije čije je sjedište u Petnjici;

– u ugovornom odnosu sa nevladinom organizacijom čije je sjedište u Petnjici;

– javni funkcioner, u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje korupcije;

– u radnom odnosu u organu lokalne uprave koji vrši raspodjelu sredstava.

 

  1. Odluku o izboru procjenjivača donosi Komisija na prijedlog starješine organa lokalne uprave u čijoj nadležnosti su poslovi saradnje sa nevladinim organizacijama uprave, u roku od 5 dana od dana završetka konkursa za izbor procjenjivača.
  2. Zadatak nezavisnih procjenjivača:

– ocjenjivanje prijedloga projekata;

– popunjavanje liste za ocjenu prijedloga projekta;

– dostavljanje liste prijedloga projekata koje treba da podrži Komisija.

 

  1. Javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača objavljuje se na internet stranici Opštine, oglasnoj tabli Opštine ili lokalnog javnog emitera i na drugi prigodan način u trajanju od 15 (petnaest) dana .

 

  1. Prijava se podnosi svakog radnog dana od 08h do 16h na pisarnici opštine u zatvorenoj koverti sa naznakom: ,,Prijava na Javni poziv za nezavisnog procjenjivača prijedloga projekata i programa nevladinih organizacija za 2023.godinu“.

                                                                                                            

  PREDSJEDNIK KOMISIJE

Ziko Alilović

 

 

 

.

Share this post

About the author