Privredna komora Crne Gore zajedno sa partnerima: Privredna komora Kosova, NVO ETRI i Regionalni biznis centar Berane sprovodi prekogranični projekat “Vještine za održivo zapošljavanje u prekograničnom regionu Crne Gore i Republike Kosovo – Bez granica! (NO BORDERS)”, koji je kofinansiran od Evropske unije i realizuje se u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020. Cilj projekta je podizanje nivoa zapošljivosti mladih ljudi (15-30 godina) i žena kroz poboljšanje potrebnih znanja i vještina za zapošljavanje u okviru plaćene tromjesečne obuke kod poslodavaca, kao i unapređenje biznisa koji posluju u pograničnom području.

Cilj poziva: Odabir 15 kandidata koji će učestvovati u plaćenoj tromjesečnoj obuci za razvoj biznis ideja sa ciljem pokretanja sopstvenog biznisa. Navedena obuka će obuhvatati radionice i individualni mentoring za sve učesnike, iz sljedećih oblasti: pravna pitanja i registracija biznisa, finansijski menadžment/računovodstvo, strateško planiranje i poslovni modeli, marketing i prodaja i digitalni marketing. Uz podršku trenera i mentora, učesnici će do kraja obuke razviti biznis planove i steći neophodno znanje za njegovu realizaciju, odnosno pokretanje sopstvenog biznisa. Najbolje biznis ideje/ planovi će dobiti i finansijsku podršku, o čemu je više detalja u sekciji O programu obuke.

Ko se može prijaviti: nezaposlena lica (18-30 godina) i žene iz opština: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Petnjica, Mojkovac, Plav i Rožaje. 

Pravo na učešće u programu podrške razvoja poslovnih ideja i biznisa imaju punoljetne osobe ili osobe koje će tokom obuke postati punoljetne a koje žele da registruju posao, na području gore navedenih opština, i koje su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ili su u završnom razredu srednje škole.

Poželjno je da kandidati imaju:

Visok nivo motivacije za pokretanje samostalnog biznisa

Spremnost za sticanje novih znanja

Podnosilac prijave može podnijeti samo jednu biznis ideju.

Vremenski period obuke: 10. februar – 10. maj, 2024.

O programu obuke : U okviru tromjesečne obuke u prostorijama Regionalnog biznis centra Berane biće organizovano pet dvodnevnih uvodnih radionica na sljedeće teme: pravna pitanja i registracija biznisa, finansijski menadžment/računovodstvo, strateško planiranje i poslovni modeli, marketing i prodaja i digitalni marketing. Nakon toga sa mentorima iz gore navedenih oblasti biće organizovano 75 sati rada 1 na 1 koji će se odvijati onlajn. Po završetku obuke biće organizovane dvije finalne dvodnevne grupne sesije iz oblasti: 1) pregovaranja i pristupa finansijama i 2) prezentacija poslovnih ideja, koje će poslužiti kao priprema za takmičenje za najbolju biznis ideju za koju su obezbijeđene nagrade. Prva nagrada će biti u iznosu od 2,000 eur, druga 1,000 eur i treća 500 eur. Dobitnici nagrada će imati obavezu da novac investiraju u svoj biznis i dokaze o investiciji dostave na uvid projektnim partnerima.

Odabrani kandidati će potpisati i poseban ugovor sa Privrednom komorom Crne Gore, putem kojeg će se obavezati na učestvovanje u tromjesečnoj obuci o čemu će poslodavac/mentor periodično izvještavati projektni tim. Kandidati koji uspješno prođu obuku, za koju moraju da obezbijede minimum 75% prisustva, dobiće i potvrdu/sertifikat o obavljenoj obuci, i imaće razvijen biznis plan za pokretanje sopstvenog biznisa.

Način prijave: Zainteresovani kandidati se pozivaju da se prijave putem prijavnog formulara koji se nalazi na sljedećem linku: prijavni formular

Pored prijavnog formulara, potrebno je dostaviti:

– potvrdu/ dokaz iz Biroa rada o nezaposlenosti;

– kratak opis biznis ideje.

Nepotpune aplikacije se neće razmatrati. Za sva pitanja i nedoumice u vezi sa prijavom, molimo kandidate da pišu putem maila na: speric@pkcg.org

Rok za prijavu: Prijave za tromjesečne obuke za razvoj biznis ideja su otvorene do 1.2.2024.godinePrijave pristigle nakon isteka naznačenog roka se neće razmatrati.

Kriterijumi i način odabira kandidata: Selekciju kandidata će vršiti Privredna komora Crne Gore i Regionalni biznis centar Berane zajedno sa odabranom konsultantskom agencijom koja će sprovoditi obuku. Kandidati moraju da ispunjavaju sljedeće kriterijume:

– Da su nezaposlena lica;

– Da pripadaju bar jednoj od dvije kategorije: mladi (između 18 i 30 godina) ili žene;

– Da su nastanjeni u mjestima u kojima će se sprovoditi program obuke, odnosno u sljedećim opštinama: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Petnjica, Mojkovac, Plav i Rožaje. 

Nakon provjere osnovnih kriterijuma, prednost će se davati kandidatima koji imaju uredno ispunjenu prijavu.

Sandra Perić | Samostalna savjetnica | Sektor za projekte

Share this post

About the author