JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

  CRNA GORA

  SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA

                        Služba Skupštine

                         Br.02-566

                        Dana, 21.12.2017.godine

 

      Prijedlozi i sugestije za izradu Programa rada SO Petnjica za 2018.godinu

Poštovani,     

Poslovnikom o radu Skupštine propisano je da Skupština donosi Program rada za kalendarsku godinu i da u skladu sa programom rada planira svoj rad i aktivnosti. U pripremi izrade Programa rada Skupština  pribavlja prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada od predsjednika opštine, odbornika, radnih tijela, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

U cilju izrade  Programa rada Skupštine opštine Petnjica za 2018. godinu, Sluzba Skupštine, je shodno članu 152. Poslovnika o radu Skupštine (“Sl. list CG—Opštinski propisi” br.17/14), preduzela aktivnosti na pribavljanju prijedloga i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada. Programom rada utvrdjuju se poslovi i zadaci Skupštine i njihov osnovni sadržaj, nosioci poslova i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja.

Obzirom da Program sadrži normativni  i tematski dio, potrebno je u normativnom dijelu, ukazati na razloge za donošenje propisa koji se predlažu I naznačiti pitanja I odnose koje tim propisom treba urediti, a za tematski dio (analize, informacije, izvještaje), naznačiti osnovni cilj, odnosno razloge za razmatranje odgovarajućeg informativnog materijala i dati kratak sadržaj pitanja koja treba obraditi.

Molim Vas da prijedloge i sugestije vezano za  poslove iz Vašeg djelokruga, dostavite najkasnije do 05.01.2018.godine, kako bi predsjednik Skupštine blagovremeno utvrdio prijedlog Programa rada Skupštine Opštine Petnjica za 2018. godinu.

                                                                                      

  Služba Skupštine                                                  

Na osnovu člana 154. Poslovnika Skupštine opštine Petnjica («Službeni list CG - opštinski propisi», broj  17/14)  o b j a v lj u j e   se

P O Z I V

NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA

NA  XXIII SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE  PETNJICA

           

 Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Petnjica, zainteresovane za učešće na XXIII-oj  sjednici Skupštine Opštine Petnjica   koja je zakazana za  20.09.2017. godine u 11,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

            Prijave se podnose Predsjedniku Skupštine opštine Petnjica, preko pisarnice Skupštine opštine Petnjica, ulica  Petnjica bb, najkasnije do 18.09.2017. godine.

            U prijavi je neophodno naglasiti po kojoj tački dnevnog reda se traži učešće.Uz prijavu za učešće  na XXIII-oj sjednici, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt o registraciji i reference iz kojih se može utvrditi interes nevladine organizacije za učešće na sjednici Skupštine Opštine Petnjica.  

                  Odluka o izboru predstavnika nevladinih organizacija objaviće se na web-sajtu Opštine Petnjica.

SLUŽBA SKUPŠTINE 

  

Plan linija 1

Plan linija 2

Plan linija 3

Plan linija 4

Na osnovu člana 7 stav 2 I člana 14 Odluke o uslovima, načinu I postupku za dodjelu opštinske Nagrade „4.Avgust“ („Sl.listCG–Opštinskipropisi“ br. 41/15), Služba Skupštine opštine Petnjica  o  b  j  a  v  lj  u  j  e

 O B A V J E Š T E NJ E

O predlaganju kandidata za dodjelu opštinske Nagrade „ 4. Avgust“ za 2017  godinu

Nagrada Opštine „4 Avgust“, kao oblik javnog priznanja Opštine, dodjeljuje se svake godine za najbolja ostvarenja, postignute rezultate I doprinos razvoju Opštine Petnjica, na privrednom, naučnom, prosvjetnom, zdravstvenom, kulturnom, sportskom I drugim oblastima društvenog života, pojedincima, organima, organizacijama i zajednicama.

 Nagrada se dodjeljuje pojedincima i pravnim licima sa teritorije Opštine  Petnjica.

Nagrada se može dodjeljivati I pojedincima koji ne žive na području Opštine Petnjica, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za Opštinu.

Izuzetno, kada za to postoje značajni razlozi Nagrada se može dodijeliti posthumno.

Pravo predlaganja kandidata zaNagradu imaju: građanin, grupegrađana, privrednadruštva, javne službe, nevladine organizacije I drugisubjekti.

Prijedlozi za Nagradu dostavljaju se u pisanoj formi sa obrazloženjem I dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za Nagradu.

Prijedlozi se dostavljaju Skupštini opštine Petnjica – Žiriju za dodjelu Nagrade, neposredno ili poštom na adresu:Petnjica b.b. 84312 Petnjica, najkasnije do 15. Jula 2017. godine.

 Broj: 02-362

Petnjica, 06.07.2017. godine

SEKRETAR SKUPŠTINE

                                                                                                                                                         Enis Hadžajlić, s.r.

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE