JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

IZBORI

CRNA GORA                                                                                                                         

SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA                                                                                               

Služba skupštine

BR: 02-1

Dana: 14.01.2019. godine

        Poziv za dostavljanje prijedloga i sugestija za izradu Programa rada SO-e Petnjica za 2019. godinu

Poštovani,

Poslovnikom o radu Skupštine opštine propisano je da Skupština donosi Program rada za kalendarsku godinu i da u skladu sa programom rada planira svoj rad i aktivnosti.

U pripremi izrade Programa rada Skupština  pribavlja prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada od predsjednika opštine, odbornika, radnih tijela, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci Skupštine i njihov osnovni sadržaj, nosioci poslova i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja.

U cilju izrade  Programa rada Skupštine opštine Petnjica za 2019. godinu, Sluzba Skupštine, je preduzela aktivnosti na pribavljanju prijedloga i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada SO-e za 2019 godinu.

Program sadrži normativni i tematski dio.

U normativnom dijelu je potrebno ukazati na razloge za donošenje propisa koji se predlažu i naznačiti pitanja i odnose koje tim propisom treba urediti.

U tematskom (analize, informacije, izvještaji) naznačiti osnovni cilj i razloge za razmatranje odgovarajućeg informativnog materijala i dati kratak sadržaj pitanja koja treba obraditi.

Molim Vas da prijedloge i sugestije u vezi sa vašim djelokruga dostavite najkasnie do 01.02.2019. godine, kako bi Služba skupštine blagovremeno utvrdila prijedlog Programa rada Skupštine Opštine Petnjica za 2019. godinu.                            

                                                                                                                                                                                                         Sekretar SO-e

                                                                                                                                                                                                         Adis Duraković            

PREDSJEDNIK OPŠTINE
E-mail: opstina.pt.predsjednik@gmail.com
tel: 051/248-208

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE
E-mail: skupstina@petnjica.co.me
tel: 051/248-203

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE
E-mail: potpredsjednik@petnjica.co.me
tel: 051/248-208

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR
E-mail: glavni.administrator@petnjica.co.me

MIRSAD ĆATOVIĆ

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE
E-mail: lokalna.uprava@petnjica.co.me

ZIKO ALILOVIĆ

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE
E-mail: sluzba_skupstine@petnjica.co.me
tel: 051/248-203

ADIS DURAKOVIĆ