JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

IZBORI

Crna Gora

Opština Petnjica

Sekretarijat za lokalnu upravu

Br.: 04 - 1764

Petnjica, 23.09.2019.godine

 

Na osnovu članova 2, 5, 6 i 7 Odluke o stipendiranju studenata u Opštini Petnjica, Sekretarijat za lokalnu upravu raspisuje: 

KONKURS

Za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019/20. godinu

 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti primijenjenih osnovnih i akademskih osnovnih studija, koji:

  • imaju crnogorsko državljanstvo;
  • imaju prebivalište u Opštini Petnjica;
  • su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju, položili ispite iz prethodne godine studija sa najnižim indexom uspjeha 9,00 i najmanje 90% ECTS kredita;
  • su prvi put upisali semestar studijske godine;
  • koji nisu obnovili ni jednu godinu tokom studija;
  • nisu u radnom odnosu;
  • nisu stariji od 25 godina;

 

Kandidat koji konkuriše za dodjelu stipendije uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

- potvrdu o prebivalištu,

- potvrdu o upisu godine studija,

- potvrdu o položenim ispitima iz prethodne godine,

- potvrdu o visini ostvarenih ECTS kredita;

- potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni;

- dokaz (izjavu) da nije u radnom odnosu;

- dokaz (izjavu) da student ne prima drugu stipendiju;

 

 

Prijavu sa kratkom biografijom i kompletnom dokumentacijom- sve dokaze o ispunjenju posebnih i opštih uslova, dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa, u zatvorenoj koverti, na pisarnici Opštine Petnjica – zgrada Opštine, sa naznakom: „Za konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019/20. godinu.

 

                                                                                                                            Sekretar

                                                                                                                        Ziko Alilović

PREDSJEDNIK OPŠTINE
E-mail: opstina.pt.predsjednik@gmail.com
tel: 051/248-208

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE
E-mail: skupstina@petnjica.co.me
tel: 051/248-203

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE
E-mail: potpredsjednik@petnjica.co.me
tel: 051/248-208

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR
E-mail: glavni.administrator@petnjica.co.me

MIRSAD ĆATOVIĆ

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE
E-mail: lokalna.uprava@petnjica.co.me

ZIKO ALILOVIĆ

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE
E-mail: skupstina@petnjica.co.me
tel: 051/248-203

ADIS DURAKOVIĆ