JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

IZBORI

Crna Gora

OPŠTINA PETNJICA

Sekretarijat za lokalnu upravu

Br. 04 - 117

Petnjica, 29.01.2019.god.

 

 

Na osnovu člana čl. 117 Zakona o sportu („Sl. List CG“, br. 44/18) i čl. 11. Odluke o finansiranju i        sufinansiranju sporta u Opštini Petnjica ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 3/19), Sekretarijat za lokalnu upravu, r a s p i s u j e

 

JAVNI OGLAS

za sufinansiranje progama rada sportskih organizacija za 2019.godinu

 

           

  1. Pravo na sufinansiranje mogu ostvariti klubovi koji su registrovani na teritoriji opštine Petnjica, u skladu sa Zakonom i takmiče se u okviru zvaničnog matičnog sportskog saveza.

 

  1. Sredstva planirana Budžetom Opštine Petnjica u iznosu od 10.000 € raspodjeljuju se sportskim organizacijama na osnovu dobijenih bodova za svaki klub posebno.

 

  1. Sportska organizacija podnosi prijavu na Oglas na propisanom obrascu prijave koji se mogu dobiti na pisarnici Opštine, radnim danom od 09 do 15 časova i na web sajtu Opštine.

 

  1. Uz prijavu, u zatvorenoj koverti, se prilaže:

- dokaz da je sportska organizacija registrovana u Crnoj Gori i da ima sjedište u opštini Petnjica (Rješenje o registraciji);

- akt o osnivanju i važeći statut;

- narativni izvještaj za prethodne dvije godine;

- finansijski izvještaj za prethodnu godinu sa dokazom da je dostavljen Poreskoj upravi (završni račun);

- potvrdu Saveza da sportska organizacija učestvuje u takmičarskoj sezoni, broj članova, postojanje škole sporta, uspjeh u prethodnoj takmičarskoj godini;

- program rada za period od godinu dana sa procjenom iznosa sredstava koji je potreban za sprovođenje programa;

- ispunjen prijavni obrazac.

 

Prijave na Oglas sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti  neposredno  na pisarnici Opštine Petnjica  ili  putem pošte, na adresu: Opština Petnjica, Sekretarijat za lokalnu upravu, sa naznakom: za Oglas za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2019.godinu.

 

Rok za podnošenje prijava na Oglas je 30 dana, od 30. januara 2019.godine do 01. marta 2019. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Oglas je objavljen u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj tabli Opštine i na web sajtu.

 

U prilogu možete preuzeti prijavni obrazac

Obrazac

 

SEKRETAR

Ziko Alilović

PREDSJEDNIK OPŠTINE
E-mail: opstina.pt.predsjednik@gmail.com
tel: 051/248-208

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE
E-mail: skupstina@petnjica.co.me
tel: 051/248-203

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE
E-mail: potpredsjednik@petnjica.co.me
tel: 051/248-208

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR
E-mail: glavni.administrator@petnjica.co.me

MIRSAD ĆATOVIĆ

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE
E-mail: lokalna.uprava@petnjica.co.me

ZIKO ALILOVIĆ

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE
E-mail: sluzba_skupstine@petnjica.co.me
tel: 051/248-203

ADIS DURAKOVIĆ