JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

IZBORI

Na osnovu sveobuhvatne analize, Opština Petnjica predlaže niz mjera za građane i privredu, kako bi lakše prevazišli krizu izazvanu koronavirusom (COVID-19).

„Cijeneći aktuelnu situaciju, lokalna uprava je odlučila da pruži podršku privredi i građanima u prevazilaženju krize izazvane pandemijom. Odlučićemo se za još neke mjere ukoliko situacija bude zahtijevala. Akcenat smo u ovom trenutku dali na poljoprivrednim proizvođačima u vezi nabavke plastenika. Razmatramo mogućnost da pomognemo i ostalim poljoprivrednim proizvođačima, kao što su stočari, voćari, pčelari“, kazao je predsjednik Opštine, Samir Agović.

Poštujući preporuke Zajednice Opština, predložene su sljedeće mjere:

  • Odložiti plaćanje prireza porezu na dohodak fizičkih lica na period od 3 mjeseca, (na zahtjev poreskog obveznika koji je pogođen naredbama Ministarstva zdravlja);
  • Odložiti plaćanje poreza na nepokretnosti za prvu ratu do 31. 08. a drugu ratu do 30. 11. 2020. god. (na zahtjev obveznika);
  • Oslooditi plaćanja naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup putu sa opštinskog puta za period od 3 mjeseca, odnosno važenja naredbi Ministarstva zdravlja zbog kojih nijesu obavljali djelatnost (na zahtjev obveznika);
  • Odložiti plaćanje naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, kao i naknade za legalizaciju bespravnih objekata na period od 3 mjeseca za obveznike koji imaju zaključene ugovore, sa dinamikom plaćanja u ratama (na zahtjev). Za navedeni period neće se obračunavati kamata za neizmirene dospjele obaveze;
  • Odložiti plaćanje svih prinudnih naplata Opštini Petnjica;
  • Odložili smo naplatu turističke takse TO Petnjici.

Obavještenja i konkursi

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

ZIKO ALILOVIĆ

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE

ADIS DURAKOVIĆ