JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

IZBORI

Na osnovu člana 2. Zakona o lokalnim komunalnim taksama ("Službeni list RCG", broj 27/06), 
člana 5 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list RCG", broj 42/03,44/03 I „Sl.list CG”, BR. 5/08, 51/08, 74/10) i člana 32. Statuta opštine Petnjica ("Službeni list CG - opštinski propisi" broj 3/14 ), Sekretarijat za lokalnu upravu daje sljedeći

NACRT ODLUKE

o lokalnim komunalnim taksama


I OPŠTE ODREDBE 

Član 1
Ovom Odlukom utvrñuju se vrste lokalnih komunalnih taksa, njihova visina, način i rokovi plaćanja, 
olakšice i kontrola. 

Član 2
Lokalne komunalne takse plaćaju se za korišćenje prava, predmeta i usluga. 

II LOKALNE KOMUNALNE TAKSE 

Član 3
Lokalne komunalne takse uvode se za: 
1. Korišćenje prostora na javnim površinama, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih 
publikacija, proizvoda starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti; 
2. Držanje (prireñivanje) muzike u ugostiteljskim objektima osim muzike koja se reprodukuje 
mehaničkim sredstvima (gramofonima, magnetofonima, radio i sl.); 
3. Korišćenje reklamnih panoa i bilborda; 
4. Korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornim i priključnih vozila na ureñenim i 
obilježenim mjestima, koja su za to odreñena od strane Opštine; 
5. Korišćenje slobodnih površina za kampovanje, postavljanje šatora i drugih objekata 
privremenog karaktera; 
6. Korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostorija; 
7. Držanje brenti, gatera i cirkulara za rezanje grañe; 
8. Držanje asfaltnih betonskih baza i baza za drobljenje i preradu kamena i proizvodnju pijeska; 
9. Korišćenje slobodnih površina za karting staze, zabavne parkove i cirkuse. 

Član 4
Janvim površinama za čije se korišćenje može uvesti lokalna komunalna taksa smatraju se 
površine utvrñene planskom dokumentacijom opštine, koje su dostupne svim korisnicima pod 
jednakim uslovima (ulice, trgovi, javni prolazi, javna stepeništa, mostovi, podvožnjaci, parking prostori, 
trotoari, stajališta javnog prevoza, pijace, parkovi). 

Član 5
Obaveznik lokalne komunalne takse je korisnik prava predmeta ili usluga za čije je korišćenje 
propisano plaćanje lokalne komunalne takse. 
Taksena obaveza nastaje danom početka korišćenja prava, predmeta i usluga za čije je korišćenje 
propisano plaćanje lokalne komunalne takse. 

Član 6
Visina, olakšice, rokovi i način plaćanja lokalne komunalne takse utvrđuje se taksenom tarifom koja je sastavni dio ove odluke. 

Član 7
Lokalne komunalne takse utvrđene ovom Odlukom su prihod Budžeta opštine i plaćaju se u 
gotovom novcu ili uplaćuju na žiro račun Budžeta opštine. 

Član 8
Poslovi utvrđivanja, načina naplate lokalnih komunalnih taksi, vrši Organ lokalne uprave nadležan 
za finansije. U pogledu načina utvrđivanja lokalne komunalne takse, obračuna, naplate, rokova 
plaćanja, obračuna kamate, kazni, zastarjelosti i ostalog što nije posebno propisano ovom Odlukom 
shodno se primjenjuju odredbe Zakona o poreskoj administraciji i Zakona o inspekcijskoj kontroli. 

KAZNENE ODREDBE 

Član 9
Novčanom kaznom od desetostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici, 
kazniće se pravno lice i preduzetnik ako ne prijavi nastanak obaveze propisane tarifnim brojevima 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Tarife lokalnih komunalnih taksa. 


III PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 


Član 10

TARIFA 
LOKALNIH KOMUNALNIH TAKSA 

Tarifni broj 1.
1.1. Za korišćenje prostora na javnim površinama, kao i korišćenje površina u poslovne svrhe za 
kioske i druge zatvorene privremene objekte, od svakog cjelog ili započetog m2 koji se koristi, 
visina takse utvrđuje se mjesečno, i to: 0.40€ 
1.2. Za korićenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, za 
pokretne objekte: automate za prodaju osvježavajućih napitaka, sladoleda, od svakog cijelog ili 
započetog m2 koji se koristi, visina takse utvrñuje se mjeseno i to: 1,00€ 
1.3. Za korišćenje prostora za postavljanje stolova na javnim površinama, ili ispred poslovnih 
prostorija u poslovne svrhe, i baštama ispred ugostiteljskih objekata, od svakog cijelog ili 
započetkog kvadrtnog metra prostora koji se koristi, visina takse utvrđuje se mjesečno i to: 
0,50€ 
1.4. Za korišćenje prostora na javnim površinama radi izvoñenja grañevinskih radova, raskopavanja, 
deponovanja grañevinskog i drugog materijala, plaća se dnevno po m2 zauzete površine: 
1.4.1. Za zauzimanje kolovoza koje onomogućava kretanje vozila ili pješaka deponovanjem 
građevinskog ili drugog materijala 1,00€ 
1.4.2. Za zauzimanje trotoara ili parkinga koje onemogućava kretanje vozila ili pješaka, 
deponovanjem grañevinskog ili drugog matrijala 0,80€ 
1.5. Za korišćenje prostora na javnim površinama radi: 
1.5.1 izvoñenja muzičkih koncerata, pozorišnih predstava, skupova, snimanja filmova, 
reklamnih spotova i slično visina takse je dnevno 100, 00 € 
1.5.2 Za organizovanje izložbi dnevno 10, 00 € 
Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prilikom izdavanja odobrenja za korišćenje površine u 
poslovne svrhe, na osnovu poreske pijave ili na osnovu zapisnika inspekcijskog organa. 
Organ nadležan za izdavanje odobrenja, dužan je jedan primjerak rješenja dostaviti organu 
nadležnom za lokalne prihode. 

Tarifni broj 2. 
Za prireñivanje i držanje muzike u ugostiteljskom objektu plaća se mjesečni iznos od 50,00 € 
NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za muziku koja se reprodukuje gramofonom, 
magnetofonom, radio aparatom, televizorom i slično. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prilikom 
izdavanja odobrenja za izvoñenje muzičkog programa, na osnovu poreske pijave ili na osnovu 
zapisnika inspekcijskog organa. 

Tarifni broj 3. 
Za isticanje i korišćenje reklamnih panoa i bilborda plaća se komunalna taksa u mjesečnom iznosu 
po m2 reklamne površine 20,00 € 
Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prilikom izdavanja odobrenja za postavljanje reklamnih panoa 
i bilborda, na osnovu poreske prijave ili na osnovu zapisnika inspekcijskog organa. 

Tarifni broj 4. 
Za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na ureñenim i 
obilježenim mjestima, koja su za to odreñena od strane nadležnog organa, plaća se mjesečno: 
4.1. za parkinge za putničke automobile po parking mjestu 2.00€ 
4.2. za parkiranje autobusa po parking mjestu 5.00€ 
4.3. za parkiranje kombija i teretnih vozila do 1 T po parking mjestu 5.00€ 
4.4. za parkiranje tertnih vozila preko 1T po parking mjestu 6,00€ 
Taksu iz ovog tarifnog broja plaća preduzeće odnosno preduzetnih kojem je Opština odobrila 
obavljanje ovih poslova, na osnovu poreske prijave ili na osnovu zapisnika inspekcijskog organa. 
Preduzeće, odnosno preduzetnik koje vrši usluge izdavanja parking prostora dužan je uplaćivati 
taksu na odobreni broj parking mjesta mjesečno do 5-og u mjesecu za tekući mjesec. 

Tarifni broj 5. 
Za korišćenje slobodnih površina za kampovanje, postavljanje šatora, kamp prikolica i sl. od 
svakog cijelog ili započetkog kvadrtnog metra prostora koji se koristi, visina takse utvrñuje se dnevno 
0,10 € 
Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prilikom izdavanja odobrenja za korišćenje površine u 
poslovne svrhe, na osnovu poreske prijave ili na osnovu zapisnika inspekcijskog organa. 

Tarifni broj 6. 
Za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostorija, plaća se dnevno po 1 m2 
izložbene površine iznos od 1,00€ 
NAPOMENA: Takseni obveznik iz ovog tarifnog broja je društveno, pravno ili fizičko lice koje koristi 
prostor u cilju izlaganja i prodaje proizvoda. Zauzimanje prostora vrši se na osnovu odobrenja 
Sekretarijata za lokalnu upravu Opštine Petnjica. Taksa se plaća prije zauzimanja prostora. 

Tarifni broj 7. 
Za držanje brenti, gatera i cirkulara za rezanje grañe plaća se mjesečno iznos od 
- za brentu 70,00 € 
- za gater 50,00 € 
- za cirkular 10,00 € 

Tarifni broj 8. 
Za držanje asfaltnih betonskih baza plaća se po m2 zauzete površine mjesečno iznos od 0,20 € 
Za drobljenje i preradu kamena po 1 m3 plaća se mjesečno iznos od 0,05 € 
Za proizvodnju pijeska po 1 m3 plaća se mjesečno iznos od 0,10 €. 

Tarifni broj 9. 
Za korišćenje slobodnih površina za zabavne parkove i cirkuse plaća se komunalna taksa od 
svakog cijelog ili započetog kvadrtnog metra prostora koji se koristi, dnevno 0,10€ 
Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prilikom izdavanja odobrenja za korišćenje površine u 
poslovne svrhe, na osnovu poreske prijave ili na osnovu zapisnika inspekcijskog organa.

U Petnjici je uz prigodnu svečanost obilježena prva godišnjica vraćanja statusa opštine Petnjica. 28.maj 2013.godine ostaće upisan velikim slovima kako u istoriji ovoga kraja, tako i u srcima svakog gradjanina Petnjice, koji su sa nestrpljenjem iščekivali zasijedanje Skupštine Crne Gore na kojoj je Petnjici vraćen status opštine.

Čast da se prvi obrati povodom ovog, za sve nas, važnog skupa i da uputi riječi dobrodošlice u ime organizacionog odbora ove svečanosti imao je Predsjednik skupštine opštine Petnjica, gospodin Adnan Muhović.

Nakon gospodina Muhovića, prisutnima se obratio i Predsjednik Opštine Petnjica gospodin Samir Agović, koji nas je kao član Odbora za vraćanje statusa opštine podsjetio na borbu i jedinstvo Bihora ka zajedničkom cilju, povratku statusa opštine. Iskoristio je priliku da se zahvali svima,i pojedincima i organizacijama i institucijama, koji su na bilo koji način pomogli tokom dugog procesa vraćanja statusa opštine Petnjici.

Kao što je i gospodin Agović rekao: “Opštine ne bi bilo da ideju o vraćanju nisu podržale kako institucije, tako i pojedinci... Zato u znak zahvalnosti, ovom prilikom želimo da uručimo priznanja za izuzetan doprinos u procesu obnavljanja statusa opštine Petnjica“
A priznanja su uručena:
-Vladi Republike Crne Gore
-Skupštini Republike Crne Gore
-dr Saliji Adroviću, kao jednom od prvih pokretača ideje o povratku opštine i predsjedniku prvog Odbora
-Rifatu Rastoderu, poslaniku u Skupštini i inicijatoru izmjene i dopune Zakona o teritorijalnoj organizaciji
-bivšim poslanicima, dr Fahrudinu Hadroviću i Dragu Čantriću
-Opštini Berane i Skupštini opštine Berane, bivšem predsjedniku opštine Berane, gospodinu Vuki Goluboviću
-Odboru za vraćanje statusa opštine Petnjica
-Prvoj NVO koja je propagirala ideju opštine Petnjica, NVO „Društvo za razvoj Petnjice“

Prva godišnjica od obnavljanja opštine je bila prilika da se za izuzetnu podršku i afirmaciju zahtjeva za vraćanje statusa opštine uruče ZAHVALNICE brojnim institucijama, organizacijama i pojedincima.
Zahvalnice su dobili:
-Poslanici u Skupštini Republike Crne Gore: Rešid Adrović, Saša Pešić, Azra Jasavić, Kemal Zoronjić i Ervin Spahić
-Opštinski Odbori Političkih Partija: DPS, SDP, BS, SNP, NSD, PCG, NS I PZP
-Predsjednici Mjesnih Zajednica: MZ Petnjica, MZ Trpezi, MZ Vrbica, MZ Tucanje, MZ Savin Bor, MZ Bor i MZ Javorova
-Odbornicima iz bivše opštine Petnjica: Haćimu Durakoviću, Fehu Ajdarpašiću i Faiku Adroviću
-Našim Udruženjima u dijaspori: ZK „Bihor“ - Luxemburg, BD Fond - Luxemburg, Amitie Luxemburg – Montenegro, Udruženje Študgart - Njemačka, Evropa za opštinu Petnjica – Njemačka, Bratska Ruka – Švajcarska, Montenegro – Švajcarska, KŠD Sandžak –Slovenija, Udruženje gradjana u BIH porijeklom iz Sandžaka.
-prvom doktoru nauka sa ovih prostora, rahmetli Hakiji Hadroviću
-Jedinom akademiku sa ovih prostora, Šerbu Rastoderu
-dr Drašku Došljaku, za doktorsku disertaciju na temu „Toponimija Gornjeg Bihora“
-prof. Dr Rifatu Škrijelju, profesoru na Sarajevskom univerzitetu
-Bajru Agoviću, za istraživački rad na polju islamske kulture
-Brahu Adroviću, članu udruženja književnika Crne Gore
-Safet Hadrović Vrbički i Zumber Muratović, zavičajni pisci
-Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore
-JUOŠ „Mahmut Adrović“, KUD „Bihor“ i Fudbalski klub „Petnjica“

Bihorci su poznati kao humani ljudi i primjer su kako se pomaže svoj kraj, zato ovom prilikom Opština Petnjica dodjeljuje POVELJE u znak beskrajne zahvalnosti za humani rad.
Povelje su dobili:
-Rahmetli Mujko Šabotić, Izet Rastoder, Mirsad Ramčilović, Esko Palamar, Fondacija Caritas, TIKA, Fondacija Agović
-kompanije „Bihor“ – Edin Latić, M.E.T. – Ernad Muhović i Elvis Duraković, G.T.S. – Enis Muratović i Kompanija braće Halilović.

Večeras je u Ministarstvu kulture na Cetinju otvorena izložba “Izrada Bihorskog ćilima” koja je realizovana u okviru programa Evropske godine kulturne baštine.

Predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović u svom obraćanju istakao je da je ovaj projekat od izuzetne važnosti ne samo za naše podnevlje, za kraj Bihor, već i za državu Crnu Goru koja je prepoznala vrijednost samog Bihorskog ćilima.

"Sa današnjeg aspekta mi želimo da, pored toga što nam je namjera da očuvamo tradiciju, učinimo kroz ovaj projekat ekonomsko snaženje naših žena. Vjerujemo da kroz socijalno preduzetništvo, dakle u ovom slučaju žensko, možemo ekonomski snažiti današnju Bihorku. Sa druge strane želimo da osnujemo Muzej ćilimarstva i tako učinimo kvalitetnijom turističku poudu u našoj sredini", kazao je Agović.

 

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović kazao je da pored nesumnjivog istorijskog značaja, izrada bihorskog ćilima u Crnoj Gori predstavlja i onaj dio nasljeđa koji je veoma upotrebljiv u savremenoj primjenjenoj umjetnosti, pogotovo u kontekstu obnove i čuvanja tradicionalnih zanata, kao jednog od mehanizama razvoja kreativnih industrija.

"Upravo zbog toga, bihorske ćilime koji su ovde prezentovani moramo tretirati kao dostignuće, koji nije samo arhivski podatak minulih pregnuća narodnog stvaralaštva, već kao osoben fenomen tradicije čiji resursi adekvatnom primjenom i svremenom kontekstualizacijom mogu da doprinesu ekonomskom i turističkom razvoju zajednice koja ga baštini", kazao je Bogdanović.

Motivi, kolorit i metode tkanja bihorskih ćilima učinili su da njihova ljepota i značaj nadiđu prostor u kom su nastajali, naveo je Bogdanović.

Izložba “Izrada bihorskog ćilima” biće u Ministarstvu kulture otvorena do 18. maja.

 

View the embedded image gallery online at:
http://petnjica.co.me/?start=324#sigFreeId679a09b1e3

 

 

 

ARHIVA (VIJESTI, SAOPŠTENJA, DEŠAVANJA, ODLUKE, IZVJEŠTAJI, JAVNE RASPRAVE...)

   

Obavještenja i konkursi

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

ZIKO ALILOVIĆ

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE

ADIS DURAKOVIĆ