Na osnovu čl.  67. Poslovnika o radu  Skupštine opštine Petnjica     („Sl.list CG“-opštinski propisi br.17/14)

S A Z I V A M

Trinaestu redovnu sjednicu Skupštine opštine Petnjica

za   četvrtak, 12. novembar 2015. godine

 

Sjednica će se održati u velikoj Sali Doma kulture u Petnjici sa početkom u   10,00 časova

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red

1.Odbornička pitanja

2.Predlog izmjena i dopuna Statuta opštine Petnjica (simboli i praznik opštine)

3.Predlog odluke o upetrebi simbola

4.Predlog odluke o opštinskim nagradama priznanjima i zvanju počasni građanin

5.Predlog odluke o komunalnom opremanju građevinskog zemljišta

6.Predlog odluke o izmjenama odluke o objektima od opšteg interesa

7.Predlog odluke o rodnoj ravnopravnosti

8.Predlog odluke o naseljima i granicama naselja  u opštini Petnjica

9.Predlog odluke o Imenovanju predsjednika i članova Savjeta Centra za kulturu -Petnjica

10.Predlog odluke o imenovanju predsjednika i  članova odbora direkrtora d.o.o. „Komunalne djelatnosti“-Petnjica

11.Izbori i imenovanja (Predlog za razrješenja člana odbora za izbor i imenovanja)

12.Predlog odluke o  određivanju lokalnih puteva na području opštine Petnjica

 

SKUPŠTINA  OPŠTINE  PETNJICA

 

 

Broj: 02-205                                                                               PREDSJEDNIK  SKUPŠTINE                                                       Petnjica, 05.11.2015.god.                                                                     Adnan Muhović, s.r.