Na osnovu člana 7 stav 2 I člana 14 Odluke o uslovima, načinu I postupku za dodjelu opštinske Nagrade „4.Avgust“ („Sl.listCG–Opštinskipropisi“ br. 41/15), Služba Skupštine opštine Petnjica  o  b  j  a  v  lj  u  j  e

 O B A V J E Š T E NJ E

O predlaganju kandidata za dodjelu opštinske Nagrade „ 4. Avgust“ za 2017  godinu

Nagrada Opštine „4 Avgust“, kao oblik javnog priznanja Opštine, dodjeljuje se svake godine za najbolja ostvarenja, postignute rezultate I doprinos razvoju Opštine Petnjica, na privrednom, naučnom, prosvjetnom, zdravstvenom, kulturnom, sportskom I drugim oblastima društvenog života, pojedincima, organima, organizacijama i zajednicama.

 Nagrada se dodjeljuje pojedincima i pravnim licima sa teritorije Opštine  Petnjica.

Nagrada se može dodjeljivati I pojedincima koji ne žive na području Opštine Petnjica, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za Opštinu.

Izuzetno, kada za to postoje značajni razlozi Nagrada se može dodijeliti posthumno.

Pravo predlaganja kandidata zaNagradu imaju: građanin, grupegrađana, privrednadruštva, javne službe, nevladine organizacije I drugisubjekti.

Prijedlozi za Nagradu dostavljaju se u pisanoj formi sa obrazloženjem I dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za Nagradu.

Prijedlozi se dostavljaju Skupštini opštine Petnjica – Žiriju za dodjelu Nagrade, neposredno ili poštom na adresu:Petnjica b.b. 84312 Petnjica, najkasnije do 15. Jula 2017. godine.

 Broj: 02-362

Petnjica, 06.07.2017. godine

SEKRETAR SKUPŠTINE

                                                                                                                                                         Enis Hadžajlić, s.r.