Na osnovu člana 154. Poslovnika Skupštine opštine Petnjica («Službeni list CG - opštinski propisi», broj  17/14)  o b j a v lj u j e   se

P O Z I V

NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA

NA  XXIII SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE  PETNJICA

           

 Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Petnjica, zainteresovane za učešće na XXIII-oj  sjednici Skupštine Opštine Petnjica   koja je zakazana za  20.09.2017. godine u 11,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

            Prijave se podnose Predsjedniku Skupštine opštine Petnjica, preko pisarnice Skupštine opštine Petnjica, ulica  Petnjica bb, najkasnije do 18.09.2017. godine.

            U prijavi je neophodno naglasiti po kojoj tački dnevnog reda se traži učešće.Uz prijavu za učešće  na XXIII-oj sjednici, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt o registraciji i reference iz kojih se može utvrditi interes nevladine organizacije za učešće na sjednici Skupštine Opštine Petnjica.  

                  Odluka o izboru predstavnika nevladinih organizacija objaviće se na web-sajtu Opštine Petnjica.

SLUŽBA SKUPŠTINE