CRNA GORA

  SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA

                        Služba Skupštine

                         Br.02-566

                        Dana, 21.12.2017.godine

 

      Prijedlozi i sugestije za izradu Programa rada SO Petnjica za 2018.godinu

Poštovani,     

Poslovnikom o radu Skupštine propisano je da Skupština donosi Program rada za kalendarsku godinu i da u skladu sa programom rada planira svoj rad i aktivnosti. U pripremi izrade Programa rada Skupština  pribavlja prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada od predsjednika opštine, odbornika, radnih tijela, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

U cilju izrade  Programa rada Skupštine opštine Petnjica za 2018. godinu, Sluzba Skupštine, je shodno članu 152. Poslovnika o radu Skupštine (“Sl. list CG—Opštinski propisi” br.17/14), preduzela aktivnosti na pribavljanju prijedloga i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada. Programom rada utvrdjuju se poslovi i zadaci Skupštine i njihov osnovni sadržaj, nosioci poslova i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja.

Obzirom da Program sadrži normativni  i tematski dio, potrebno je u normativnom dijelu, ukazati na razloge za donošenje propisa koji se predlažu I naznačiti pitanja I odnose koje tim propisom treba urediti, a za tematski dio (analize, informacije, izvještaje), naznačiti osnovni cilj, odnosno razloge za razmatranje odgovarajućeg informativnog materijala i dati kratak sadržaj pitanja koja treba obraditi.

Molim Vas da prijedloge i sugestije vezano za  poslove iz Vašeg djelokruga, dostavite najkasnije do 05.01.2018.godine, kako bi predsjednik Skupštine blagovremeno utvrdio prijedlog Programa rada Skupštine Opštine Petnjica za 2018. godinu.

                                                                                      

  Služba Skupštine