Na osnovu članova 66, 67 i 70 Poslovnika o radu  Skupštine opštine Petnjica     („Sl.list CG“-opštinski propisi br.17/14)

S A Z I V A M

 Dvadeset četvrtu redovnu  sjednicu Skupštine opštine Petnjica

za  ponedeljak  23.Oktobar 2017. godine

Sjednica će se održati u sali SO Petnjica (nova administrativna zgrada Opštine Petnjica) sa početkom  u   15,00 časova.

Shodno čl.70 Poslovnika o radu SO Petnjica sjednica se saziva po hitnom postupku.

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red

  1. Predlog Odluke o utvrđivanju broja odbornika koji će se birati u SO Petnjica
  2. Izbori i imenovanja

SKUPŠTINA  OPŠTINE  PETNJICA

Broj: 02-                                                                                                                  PREDSJEDNIK  SKUPŠTINE                                                       

Petnjica, 18.10.2017.god                                                                                               dr Erol Muratović, s.r.