JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

 

Crna Gora

OPŠTINA PETNJICA

SEKRETARIJAT ZA LOKALNU UPRAVU

Broj:                   Petnjica,12.07.2016.godine

 

Na osnovu člana 5 i člana 6 Odluke O gradskom i prigraskom linijskom prevozu putnika na teritoriji opštine Petnjica(„Sl.list RCG“ – Opštinski propisi, br.  2/16 i 28/16) Sekretarijat za lokalnu upravu, opštine Petnjica, objavljuje:

 

KONKURS

Za dodjelu linija za javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju na teritoriji opštine Petnjica

 

Plan o minimalnom broju polazaka u javnom drumskom, linijskom, gradskom i prigradskom saobraćaju, na teritoriji opštine Petnjica, sa utvrđenim polascima na linijama može se preuzeti u Sekretarijatu za lokalnu upravu.

U zavisnosti od saobraćajno tehničkih karakteristika puta kao i potreba za prevozom putnika na svim linijama prevoz bi se vršio prigradskim autobusima. Na konkurs se mogu javiti pravna lica i preduzetnici, koji su registrovani u Centralnom registru Privrednog suda i imaju licencu za obavljanje javnog prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju. Prevoznik može ponuditi veći broj polazaka od minimalno utvrđenog broja Planom polazaka na linijama u gradskom i prigradskom saobraćaju na terenu opštine Petnjica.

Uslovi konkursa:

-Prijava sa tačnim nazivom i adresom ponuđača;

-Dokaz o registraciji za obvaljanje prevozničke djelatnosti kod Centralnog registra Privrednog suda;

-Licenca za prevoz putnika i izvod licence za svako vozilo kojim se namjerava obavljati prevoz

- Dokaz o stručnoj osposobljenosti;

-Saobraćajna dozvola za svako vozilo;

-Dokaz o izmirenim poreskim obavezama i doprinosima za penziono i zdravstveno osiguranje poslednja tri mjeseca;

-Dokaz sa Mašinskog fakulteta o ispunjavanju posebnih uslova za svako vozilo kojim obavlja prevoz;

-Karton o periodičnom pregledu vozila;

-Ugovor o obaveznom osiguranju putnika od posledica nesrećnog slučaja za svako vozilo kojim obavlja prevoz;

-Prijedlog reda vožnje mora biti uskalđen sa izvodom iz Plana linija;

-Pijedlog cijena usluga prevoza na linijama za koje se podnose ponude(cjenovnik usluga prevoza u dva primjerka potpisan i ovjeren od strane prevoznika sa naznakom iznosa za pojedinačne i mjesečne karte i prijedlogom popusta za pojedine kategorije putnika: đaci, studenti, penzioneri, invalidi)

                           Vrijeme i mjesto podošenja ponude

Ponuđači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 08 do 16 h na šalteru pisarnice opštine Petnjica.

Ponude(1 original) dostaviti u zapečaćenom kovertu sa naznakom „ne otvaraj“ prije zvanične sjednice komisije za otvaranje sa naznakom „Konkurs za dodjelu linjia za prevoz putnika“.

                           Vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači biće održano sat vremena nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda(27.07.2016) u prostorijama Opštine Petnjica(kancelarija br.1).

Za ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nisu zapečaćene ili su nepotpune neće se razmatrati.

                          Rok za donošenje izvještaja komisije

Učesnicina konkursu će biti obaviješteni o ishodu istog u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

Sekretarijat za lokalnu upravu, opštine Petnjica na osnovu predloga komisije o najpovoljnijem ponuđaču, donosi rješenje o dodjeli linija za prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju koje važi 5(pet) godina.

Prevoznik je dužan da u roku od 7(sedam) dana od dana prijema rješenja o dodjeli linija dostavi red vožnje i cjenovnik na ovjeru Sekretarijatu za lokalnu upravu. Ovjeren red vožnje važi godinu dana.

Konkurs je otvoren 15(petnaest) dana, od dana objavljivanja na zvanicnom sajtu nase opstine, kao i na oglasnoj tabli.

Sve potrebne i bliže informacije možete dobiti u Sekretarijatu za lokalnu upravu.

 

                                                                                                                   

                                                                                                                    Predsjednik komisije

                                                                                                                    Anita Muhović

                                                                              

                         

-                                                    

 

 

 

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE