JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

Crna Gora

Opština Petnjica

Broj 01-813

Petnjica  18.07.2016 godine

 

 

 Predsjednik opštine na osnovu člana 16 Odluke  o finansiranju projekata nevladinih organizacija ( Službeni list Crne Gore, opštinski propisi  br. 28/16 ) objavljuje

 

 

J A V N I   P O Z I V

 

Za predlaganje kandidata za članove Komisije za finansiranje projekata nevladinih organizacija, koji su predstavnici nevladinih organizacija

 

Na osnovu člana 16 Odluke o finansiranju projekata nevladinih orgnizacja Predsjednik opštine raspisuje javni poziv za članove komisije koji su predstavnici Nevladinih organizacija.

Nevladina organizacija koja predlaže kandidata uz predlog za člana komisije  duzna je da priloži:

1.      dokaz o upisu u registar nevladinih organizacija

2.      osnivacki akt i Statut nevladine organizacije,

3.      kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi  za prethodnu fiskalnu godinu, odnosno potvrdu da nije poreski obveznik  po osnovu državnih i lokalnih javnih prihoda,

4.      reference kandidata

5.      dokaz o crnogorskom državljanstvu  i prebivalistu kandidata u opštini Petnjica

6.      dokaz da kandidat ima najmanje jednu godinu iskustva na izradi i realizaciji projekata nevladinih organizacija,

7.      izjavu kandidata da nije javni funkcioner , lokalni službenik i namještenik , čla organa upravljanja političke partije i da prihvata kandidaturu.

8.      da predloženi kandidat ima najmanje IV – 1 nivo  kvalifikacije srednjeg opšteg ili strucnog obrazovanja .

 

Kandidatate predlaze nevladina organizacija koja je registrovana i obavlja djelatnost u Opštini Petnjica najmanje jednu godinu prije raspisivanja javnog poziva.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata  iz reda svojih članova.

 

Rok za predlaganje kandidata je osam dana dana objavljivanja javnog poziva.

 

Prijava se podnosi svakog radnog dana od 08  do 16 h na pisarnici opštine u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Predlog za članove komisije za finansiranje projekata NVO, predstavanika nevladinih organizacija,,

 

 

                                                                                                               PREDSJEDNIK

 

                                                                                                               Samir Agović

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE