četvrtak, Decembar 14, 2017

Language Switcher

JA Promo Bar

Dobrodošli na zvaničnu Internet prezentaciju opštine Petnjica
Toggle Bar

Prazan modul 2

Search

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih

CRNA GORA

Opština Petnjica

Kancelarija za mlade i prevenciju narkomanije

Br. 04 - 969

Petnjica, 25.07.2016.god.

 

 

Na osnovu člana 5 Odluke o osnivanju S

avjeta mladih Opštine Petnjica, Kancelarija za mlade i prevenciju bolesti zavisnosti objavljuje ponovljeni

 

JAVNI  POZIV

za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih

 

Kandidate za članove Savjeta mladih (po jednog člana) predlažu udruženja mladih i udruženja koja se bave mladima, učeničke zajednice srednjih škola, studentska udruženja, kao i neformalne inicijative mladih, neformalne grupe i pojedinci.

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

-          da su državljani Crne Gore,

-          da imaju prebivalište u Petnjici,

-          da su starosti od 15 do 29 godina.

 

Predlog sadrži: ime i prezime, adresu i kratku biografiju predloženog kandidata i mora biti potpisan odnosno potpisan i ovjeren od strane ovlašćenih predlagača.

 

Uz predlog se dostavlja dokaz: da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Petnjici i izjava predloženog kandidata o prihvatanju kandidature.

 

Neblagovremeni i nepotpuni predlozi neće se razmatrati.

 

Predlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, na pisarnici Opštine Petnjica u zatvorenoj koverti, sa naznakom: predlog za člana Savjeta mladih.

 

 

 

                                                                                                                  Samostalna savjetnica

 

dr Nermina Muratović s.r.