JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

Na osnovu člana 16 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata («Sl.list Crne Gore», br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), člana 45 Zakona o lokalnoj samoupravi («Sl.list RCG», br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06) i člana 32 Statuta Opštine Petnjica  („Sl.list RCG“-opštinski propisi 3/14, 2/15 i 41/15, Skupština Opštine Petnjica, na sjednici održanoj dana _________.godine, donijela je

 PROGRAM UREĐENJA PROSTORA OPŠTINE PETNJICA ZA 2016. GODINU

I UVOD

Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata («Sl.list Crne Gore», br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), propisano je da Skupština lokalne samouprave donosi jednogodišnji program uređenja prostora (u daljem tekstu: Program). Zakon dalje propisuje da se program donosi na osnovu izvještaja o stanju uređenja prostora i treba da sadrži:

- procjenu potrebe izrade novih planskih dokumenata;

 - procjenu potrebe izrade izmjena i dopuna postojećih planskih dokumenata;

- mjere od značaja za izradu i donošenje planskih dokumenata.

Takođe, Zakon propisuje da program sadrži dinamiku uređenja prostora, izvore finansiranja, rokove  uređenja, operativne mjere za sprovođenje planskih dokumenata, a naročito mjere za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, kao i druge mjere za sprovođenje politike uređenja prostora.  

  Uređenjem prostora smatra se praćenje stanja u prostoru, utvrđivanje namjene, uslova i načina korišćenja prostora kroz izradu i donošenje planskih dokumenata, sprovođenje planskih dokumenata i uređivanje građevinskog zemljišta.

II UREĐENJE PROSTORA

 1. PROCJENA POTREBE IZRADE NOVIH, ODNOSNO IZMJENA I DOPUNA POSTOJEĆIH PLANSKIH DOKUMENATA U 2016.GODINI

U ovom trenutku, za očekivati je da Opština Petnjica pristupi izradi i donosenju prostorno planske dokumentacije PUP-a. Opština Petnjica je koristila prostorni plan opštine Berane koji je vazio do razgranicenja izmedju ovih opstina.

Od detaljnih prostornih planova Opština Petnjica ima jedan- DUP-Petnjica, cije izmjene treba predvidjeti za 2016.godinu.

Za centralno jezgo DUP-a ''Petnjica'' , oiviceno ulicom ''crnogorko-turskog prijateljstva'' i  ulicom koja ide ka džamiji – do potoka  i prostor ogranicen potokom , pozeljno je kroz izradu idejnog arhitrktonsko-urbanistickog konkursa sagledavanje vise nacina uredjenja prostora kako bi se najbolje izabran rad datog prostora uvrstio u izmjene  i dopune DUP-a ''Petnjica.

U cilju urbanizacije mjesta- „Plandiste“ na ulazu u Petnjicu potrebno je uci u izradu detaljne prostorne-planske dokumentacije za taj prostor- „Plandiste“ .

 

 2. DINAMIKA IZRADE PLANOVA

 I KVARTAL:

 - Odluka o izmjenama i dopunama naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

II KVARTAL:

- Odluka o pristupanju izradi PUP-a Petnjica

- Odluka o raspisivanju konkursa za idejno urbanisticko rjesenje centralnog  jezgra Petnjice

IV KVARTAL:

-Odluka o pristupu izrade izmjena i dopuna Dup-a Petnjica

 

Finansijska sredstva za izradu planskih dokumenata i pripremne poslove na izradi i donošenju istih, obezbijediće se iz budžeta Opštine Petnjica.

3. MJERE OD ZNAČAJA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANSKIH DOKUMENATA

Za pravovremeno obavljanje pripremnih poslova na izradi planske dokumentacije neophodno je formiranje dokumentacione osnove o prostoru - baze podataka i njeno redovno ažuriranje. To podrazumijeva:

 1. Ažurne geodetsko-katastarske, topografske, morfološke, seizmičke, klimatske podatake i karte, katastarske podatake o podzemnim i nadzemnim instalacijama infrastrukture i dr.;

2. Redovno ocjenjivanje stanja prostornog uređenja i ocjenjivanje stanja životne sredine;

3. Izrada posebnog Web site za urbanističke i poslove zaštite životne sredine za objavljivanje svih planskih dokumenata i akata koje organ izdaje

4. Analiziranje sprovođenja dokumenata uređenja prostora, evidentiranje podataka o objektima koji su izgrađeni suprotno planskom dokumentu i drugo; Ministarstvo održivog razvoja i turizma radi na izradi programa i edukaciji službenika za rad u programu koji će omogućiti formiranje dokumentacione osnove o prostoru (GIS-geografski informacioni sistem), sve u cilju lakšeg vođenja baze podataka iz oblasti planiranja i uređenja prostora.

                           

III UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

 

U pregledu koji slijedi dajemo pregled kapitalnih izdataka za 2016. godinu:

1. Izdaci za razvoj infrastrukture 41.773

2. Izgradnja ili kupovina posl.objekta 200.000

3. Nabavka saobraćajnih znakova 3.000

 4. Lokalni putevi-održavanje 15.000

5. Lokalni putevi-održavanje u zimskom periodu 15.000

6. Invest.za probijanje puteva 10.000

7. Izdaci za građevinske objekte 5.000

8. Izdaci za adaptaciju MK Petnjica 3.500

9. Invest.u izgradnju i adaptac.vjerskih objekata 7.000

10. Izdaci za uređenje zemljišta, sanacija oštećenog asfalta  30.000

11. Izdaci za uređenje zemljišta, (izrada prost-planske dokum) 45.000

12. Izdaci za socijalni program javnih radova 5.000

13. Izdaci za uređenje zemljišta,(proj.dok.za uže grad.jez.) 7.000

14. Nabavka cjevovodnih propusta 6.000

Ostali kapitalni izdaci(vodovod..) 55.000

 

 

 

 

 

Ukupno: .. ..................................

 

Broj, ________

Skupština Opštine Petnjica           

Petnjica, 2016.godine                                                                               PREDSJEDNIK

 

 Adnan Muhovic

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE