srijeda, Novembar 22, 2017

Language Switcher

JA Promo Bar

Dobrodošli na zvaničnu Internet prezentaciju opštine Petnjica
Toggle Bar

Prazan modul 2

Search

PROGRAM UREĐENJA PROSTORA OPŠTINE PETNJICA ZA 2016. GODINU

Na osnovu člana 16 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata («Sl.list Crne Gore», br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), člana 45 Zakona o lokalnoj samoupravi («Sl.list RCG», br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06) i člana 32 Statuta Opštine Petnjica  („Sl.list RCG“-opštinski propisi 3/14, 2/15 i 41/15, Skupština Opštine Petnjica, na sjednici održanoj dana _________.godine, donijela je

 PROGRAM UREĐENJA PROSTORA OPŠTINE PETNJICA ZA 2016. GODINU

I UVOD

Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata («Sl.list Crne Gore», br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), propisano je da Skupština lokalne samouprave donosi jednogodišnji program uređenja prostora (u daljem tekstu: Program). Zakon dalje propisuje da se program donosi na osnovu izvještaja o stanju uređenja prostora i treba da sadrži:

- procjenu potrebe izrade novih planskih dokumenata;

 - procjenu potrebe izrade izmjena i dopuna postojećih planskih dokumenata;

- mjere od značaja za izradu i donošenje planskih dokumenata.

Takođe, Zakon propisuje da program sadrži dinamiku uređenja prostora, izvore finansiranja, rokove  uređenja, operativne mjere za sprovođenje planskih dokumenata, a naročito mjere za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, kao i druge mjere za sprovođenje politike uređenja prostora.  

  Uređenjem prostora smatra se praćenje stanja u prostoru, utvrđivanje namjene, uslova i načina korišćenja prostora kroz izradu i donošenje planskih dokumenata, sprovođenje planskih dokumenata i uređivanje građevinskog zemljišta.

II UREĐENJE PROSTORA

 1. PROCJENA POTREBE IZRADE NOVIH, ODNOSNO IZMJENA I DOPUNA POSTOJEĆIH PLANSKIH DOKUMENATA U 2016.GODINI

U ovom trenutku, za očekivati je da Opština Petnjica pristupi izradi i donosenju prostorno planske dokumentacije PUP-a. Opština Petnjica je koristila prostorni plan opštine Berane koji je vazio do razgranicenja izmedju ovih opstina.

Od detaljnih prostornih planova Opština Petnjica ima jedan- DUP-Petnjica, cije izmjene treba predvidjeti za 2016.godinu.

Za centralno jezgo DUP-a ''Petnjica'' , oiviceno ulicom ''crnogorko-turskog prijateljstva'' i  ulicom koja ide ka džamiji – do potoka  i prostor ogranicen potokom , pozeljno je kroz izradu idejnog arhitrktonsko-urbanistickog konkursa sagledavanje vise nacina uredjenja prostora kako bi se najbolje izabran rad datog prostora uvrstio u izmjene  i dopune DUP-a ''Petnjica.

U cilju urbanizacije mjesta- „Plandiste“ na ulazu u Petnjicu potrebno je uci u izradu detaljne prostorne-planske dokumentacije za taj prostor- „Plandiste“ .

 

 2. DINAMIKA IZRADE PLANOVA

 I KVARTAL:

 - Odluka o izmjenama i dopunama naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

II KVARTAL:

- Odluka o pristupanju izradi PUP-a Petnjica

- Odluka o raspisivanju konkursa za idejno urbanisticko rjesenje centralnog  jezgra Petnjice

IV KVARTAL:

-Odluka o pristupu izrade izmjena i dopuna Dup-a Petnjica

 

Finansijska sredstva za izradu planskih dokumenata i pripremne poslove na izradi i donošenju istih, obezbijediće se iz budžeta Opštine Petnjica.

3. MJERE OD ZNAČAJA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANSKIH DOKUMENATA

Za pravovremeno obavljanje pripremnih poslova na izradi planske dokumentacije neophodno je formiranje dokumentacione osnove o prostoru - baze podataka i njeno redovno ažuriranje. To podrazumijeva:

 1. Ažurne geodetsko-katastarske, topografske, morfološke, seizmičke, klimatske podatake i karte, katastarske podatake o podzemnim i nadzemnim instalacijama infrastrukture i dr.;

2. Redovno ocjenjivanje stanja prostornog uređenja i ocjenjivanje stanja životne sredine;

3. Izrada posebnog Web site za urbanističke i poslove zaštite životne sredine za objavljivanje svih planskih dokumenata i akata koje organ izdaje

4. Analiziranje sprovođenja dokumenata uređenja prostora, evidentiranje podataka o objektima koji su izgrađeni suprotno planskom dokumentu i drugo; Ministarstvo održivog razvoja i turizma radi na izradi programa i edukaciji službenika za rad u programu koji će omogućiti formiranje dokumentacione osnove o prostoru (GIS-geografski informacioni sistem), sve u cilju lakšeg vođenja baze podataka iz oblasti planiranja i uređenja prostora.

                           

III UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

 

U pregledu koji slijedi dajemo pregled kapitalnih izdataka za 2016. godinu:

1. Izdaci za razvoj infrastrukture 41.773

2. Izgradnja ili kupovina posl.objekta 200.000

3. Nabavka saobraćajnih znakova 3.000

 4. Lokalni putevi-održavanje 15.000

5. Lokalni putevi-održavanje u zimskom periodu 15.000

6. Invest.za probijanje puteva 10.000

7. Izdaci za građevinske objekte 5.000

8. Izdaci za adaptaciju MK Petnjica 3.500

9. Invest.u izgradnju i adaptac.vjerskih objekata 7.000

10. Izdaci za uređenje zemljišta, sanacija oštećenog asfalta  30.000

11. Izdaci za uređenje zemljišta, (izrada prost-planske dokum) 45.000

12. Izdaci za socijalni program javnih radova 5.000

13. Izdaci za uređenje zemljišta,(proj.dok.za uže grad.jez.) 7.000

14. Nabavka cjevovodnih propusta 6.000

Ostali kapitalni izdaci(vodovod..) 55.000

 

 

 

 

 

Ukupno: .. ..................................

 

Broj, ________

Skupština Opštine Petnjica           

Petnjica, 2016.godine                                                                               PREDSJEDNIK

 

 Adnan Muhovic