JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

Na osnovu člana 44. Stav 2, i 4. Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Sl. list RCG” br. 42/03, 44/03, i “ Sl. list CG” br.05/08, 74/10 i 1/15.), člana 45. Zakona o lokalnoj samoupravi  („Sl. list CG, br.42/03, 28/07, 75/05, 13/06“ i „Sl. list CG, br.88/09, 3/10 i 10/14),  člana 37. Zakona o Budžetu i fiskalnoj odgovornosti “Sl. list CG” br. 20/14), i člana 32.Statuta opštine Petnjice, (“Sl. list CG – opštinski propisi” br. 3/14, 2/15, i 41/15.), Skupština opštine Petnjice, na sjednici održanoj   _____.12.2016 godine, donosi

O  D  L  U  K U

O privremenom finansiranju opštine Petnjica, za period januar – mart 2017.godine

Član 1.

Do donošenja Odluke o Budžetu opštine Petnjica, za 2017. godinu, vršiće se privremeno finansiranje potreba opštine Petnjica, za period januar – mart 2017.godine.

Član 2.

 U periodu januar - mart 2017. godine, za privremeno finansiranje potrošačkim jedinicama odobravaju se sredstva do iznosa 1/12 (jedne dvanaestine) ostvarenih rashoda u prethodnoj fiskalnoj godini.

Član 3.

 Privremene mjesečne planove primitaka i izdataka Budžeta Opštine Petnjica za period januar-mart 2017. godine donijeće Predsjednica Opštine na predlog Sekretarijata za lokalnu upravu.

Član 4.

Prihodi koji se ostvare i rashodi koji se izvrše na osnovu privremenog tromjesečnog Plana, čine sastavni dio Budžeta opštine Petnjica, za 2017.godinu.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl. listu CG – opštinski propisi”, a primjenjivaće se od 01.januara 2017.godine do donošenja  Budžeta opštine Petnjica, za 2017.godinu.

Broj: 02-

Petnjica, _______.12.2016.godine

                                                                     SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA

                                                                                                                                   Predsjednik,         

                                                                                                                               Adnan Muhović,s.r.

 Prilog Obrazloženje

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE