JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

PREDLOG

 

Na osnovu člana 38 stav 5 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju (“Sl. list RCG”, broj 45/05 i “Sl. list CG”, broj 75/10), član 51 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. list RCG”, br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i “Sl. list CG”, br. 88/09, 49/10, 38/12, 10/14) i člana 32 Statuta Opštine Petnjica (“Sl. list CG- Opštinski propisi”, broj 3/14, 2/15 i 41/15), Skupština opštine Petnjica, na sjednici održanoj  ________  godine, donijela je

 

 

 

 

ODLUKU

O izmjenama i dopunama odluke o gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika

 

Član 1

U odluci o gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika ("Sl.list CG – Opštinski" , broj 2/16) U članu 4  stav 1 umjesto riječi "tri godine"treba da stoji "pet godina".

 

Član 2

Član 5 mijenja se i glasi:

Prevoz putnika na linijama u gradskom i prigradskom saobraćaju dodjeljuje se na osnovu javnog Konkursa, po utvrdjenom Planu linija.

Konkurs za dodjelu linija, raspisuje organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja, svake pete godine, koji sprovodi  Komisija.

Komisiju iz stava 2 ove odluke imenuje predsjednik Opštine, koja broji pet članova.

Komisija je dužna  da u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda, razmotri prispjele ponude, sačini izvještaj i predloži najboljeg ponuđača.

Rješenje o dodjeli linija prevoznicima donosi organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja, na period od pet godina, na osnovu predloga Komisije .

 

Konkurs  sadrži :

 

-          prijavu sa tačnim nazivom i adresom ponuđača;

-          dokaz da je prevoznik  registrovan za obavljanje djelatnosti linijskog prevoza putnika (CRPS);

-          licencu za obavljanje djelatnosti prevoza putnika u gradskom i prigradskom prevozu;

-          potvrdu, odnosno drugi akt nadležnog organa da prevoznik koji je registrovan za obavljanje gradskog i prigradskog prevoza u periodu od dvije godine prije  objavljivanja Konkursa, nije osuđivan za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane  obavljanja djelatnosti javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju  (dokazi ne smiju da budu stariji od šest mjeseci).

-          potvrdu da vozila ispunjavaju posebne uslove za prevoz putnika (izdate od ovlašćene institucije);

-          izvod licence za svako vozilo, saobraćajne dozvole, polise osiguranja vozila, polise osiguranja putnika od posledica nesrećnog slučaja, ugovori o zakupu ili lizingu- ovjerene kopije;

-          podatke za vozače (vozačke dozvole i rješenja o radnom odnosu- ovjerene kopije);

-          dokaze da imaju u vlasništvu prostor, uređaje, opremu i zaposlene radnike mašinske ili   saobraćajne struke za održavanje vozila i za obavljanje dnevnih preventivnih tehničkih pregleda ili je obavljanje tih poslova putem ugovora povjerio ovlašćenom licu;

-          izvod Plana linija;

-          rok za prijavu na Konkurs;

-          vrijeme i mjesto dostavljanja  ponuda;

-          vrijeme i mjesto otvaranja ponuda;

-          rok za donošenje Odluke Komisije i

-          druge uslove utvređene Zakonima i podzakonskim aktima.

 

Uz prijavu na Konkurs se prilaže red vožnje usklađen sa minimalnim brojem polazaka iz  izvoda  Plana linija i cjenovnik usluga.

 

 

Član 3

Član 6 se mijenja i glasi:

Komisija će u postupku sprovođenja Konkursa za dodjelu linija razmotriti priloženu dokumentaciju i izlaskom na lice mjesta provjeriti podatke koji se odnose na vozila, način održavanja, parking  prostore  i o  istom sačiniti Zapisnik.

 

Opredjeljujući kriterijumi za rad  Komisije u postupku izbora prevoznika:

-          starost i opremljenost autobusa;

-          niža cijena prevoza po tarifnim zonama i dužem periodu važenja,

-          niža cijena prevoza za pojedine kategorije putnika (đaci, studenti, penzioneri i invalidi),

-          veći broj polazaka od predvidjenog Planom

Za linije koje nijesu povjerene prevoznicima po Konkursu, Konkurs ostaje otvoren do raspisivanja sljedećeg.

 

Član 4

 

Član 7 se mijenja i glasi:

 

Plan linija donosi organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja.

 

  Plan linija sadrži:

 

- broj i naziv linije;

- trasu i dužinu linije;

- vrijeme obrta;

- autobuska stajališta na linijama;

- grupe linija i pojedinačne linije;

- utvrđen minimalan broj  polazaka;

- potreban broj vozila za minimalan broj polazaka;

- naznaku linije na kojoj će se obavljati prevoz sa malim autobusima.

 

Izvod Plana linija sadrži:

 

- broj, naziv i dužinu  linije;

- grupe linija i pojedinačne linije;

- utvrđen minimalan broj polazaka

- potreban broj vozila, sa naznakom na kojim linijama će se obavljati prevoz malim autobusima.

 

 

 

 

 

 

Skupština opštine Petnjica

Predsjednik Skupštine

Adnan Muhović, s.r

 

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE