JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

Crna Gora

OPŠTINA PETNJICA

SEKRETARIJAT ZA LOKALNU UPRAVU

Broj:  04- 1052 , Petnjica,23.08.2017.godine

Na osnovu člana 5 i člana 6 Odluke o gradskom i prigraskom linijskom prevozu putnika na teritoriji opštine Petnjica(„Sl.list RCG“ – Opštinski propisi, br. 2/16 i 28/16) Sekretarijat za lokalnu upravu, opštine Petnjica, objavljuje:

KONKURS

Za dodjelu linija za javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju na teritoriji opštine Petnjica

Plan o minimalnom broju polazaka u javnom drumskom, linijskom, gradskom i prigradskom saobraćaju, na teritoriji opštine Petnjica, sa utvrđenim polascima na linijama može se preuzeti u Sekretarijatu za lokalnu upravu.

U zavisnosti od saobraćajno tehničkih karakteristika puta kao i potreba za prevozom putnika na svim linijama prevoz bi se vršio malim autobusima. Na konkurs se mogu javiti pravna lica i preduzetnici, koji su registrovani u Centralnom registru Privrednog suda i imaju licencu za obavljanje javnog prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju. Prevoznik može ponuditi veći broj polazaka od minimalno utvrđenog broja Planom polazaka na linijama u gradskom i prigradskom saobraćaju na terenu opštine Petnjica.

Uslovi konkursa:

-prijava sa tačnim nazivom i adresom ponuđača;

-dokaz da je prevoznik registrovan za obavljanje djelatnosti linijskog prevoza putnika(CRPS)

- licencu za obavljanje djelatnosti prevoza putnika u gradskom i prigradskom prevozu;

-potvrdu, odnosno drugi akt nadležnog organa da prevoznik koji je registrovan za obavljanje gradskog i prigradskog prevoza u periodu od dvije godine prije  objavljivanja Konkursa,

-nije osuđivan za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane  obavljanja djelatnosti javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju  (dokazi ne smiju da budu stariji od šest mjeseci)

-potvrdu da vozila ispunjavaju posebne uslove za prevoz putnika (izdate od ovlašćene institucije);

-izvod licence za svako vozilo, saobraćajne dozvole, polise osiguranja vozila, polise osiguranja putnika od posledica nesrećnog slučaja, ugovori o zakupu ili lizingu- ovjerene kopije;

-podatke za vozače (vozačke dozvole i rješenja o radnom odnosu- ovjerene kopije);

-dokaze da imaju u vlasništvu prostor, uređaje, opremu i zaposlene radnike mašinske ili   saobraćajne struke za održavanje vozila i za obavljanje dnevnih preventivnih tehničkih pregleda ili je obavljanje tih poslova putem ugovora povjerio ovlašćenom licu;

-izvod Plana linija;

-rok za prijavu na Konkurs;

-vrijeme i mjesto dostavljanja  ponuda;

-vrijeme i mjesto otvaranja ponuda;

-rok za donošenje Odluke Komisije i

-druge uslove utvređene Zakonima i podzakonskim aktima.

Vrijeme i mjesto podnošenja ponude

Ponuđači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 08 do 14 h na šalteru pisarnice opštine Petnjica.

Ponude(1 original) dostaviti u zapečaćenom kovertu sa naznakom „ne otvaraj“ prije zvanične sjednice komisije za otvaranje sa naznakom „Konkurs za dodjelu linjia za prevoz putnika“.

Vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači biće održano sat vremena nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda(07.09.2017) u prostorijama Opštine Petnjica(kancelarija br. 20).

Za ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nisu zapečaćene ili su nepotpune neće se razmatrati.

Rok za donošenje izvještaja komisije

Učesnicina konkursu će biti obaviješteni o ishodu istog u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

Sekretarijat za lokalnu upravu, opštine Petnjica na osnovu predloga komisije o najpovoljnijem ponuđaču, donosi rješenje o dodjeli linija za prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju koje važi 5(pet) godina.

Uz prijavu na konkurs se prilaže red vožnje usklađen sa minimalnim brojem polazaka iz izvoda Plana linija i cjenovnik usluga.

Konkurs je otvoren 15(petnaest) dana, od dana objavljivanja na zvanicnom sajtu nase opstine, u dnevnom listu „Dnevne novine“ kao i na oglasnoj tabli.

Sve potrebne i bliže informacije možete dobiti u Sekretarijatu za lokalnu upravu.

                                                                                                                   

                                                                                                                    Predsjednik komisije

                                                                                                        Dipl.ing.saob. Anita Muhović

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE