Biografija

predsjednik skupstine petnjica

Ime i prezime: Muratović Erol

Datum i mjesto rođenja: 29.05.1977 godine Berane

Adresa: Petnjica b.b. 84312. Crna Gora

Tel. 0038269815422

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Obrazovanje:  Medicinski fakultet u Prištini 1996-2003;

Diploma doktora medicine, prosjek 7,91. Obavezni lekarski staž obavljen u Domu Zdravlja Berane 2003 god. Položenim stručnim ispitom u Podgorici potvrđena diploma doktora medicine. Specijalizaciju iz oblasti interne medicine upisao 2004 godine na Medicinskom faktultetu Univerziteta u Beogradu a završio 2009 godine. Užu specijalizaciju iz oblasti kardiologije upisao 2012 godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu a završio 2014. Akademsku specijelizaciju iz oblasti kardiologije upisao 2012 na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,  završio odbranom rada na temu ,,Srednjoročna prognoza pacijenata starijih od 75 godina nakon perkutane koronarne intervencije“ na istoimenom fakultetu 2014. Trenutno u stalnom radnom odnosu u Opštoj Bolnici Bijelo Polje i obavlja posao interniste –kardiologa na internom odjeljenju.

Radno iskustvo: Lekar opšte prakse u Domu Zdravlja Berane od 2003-2004. Od 2009 Internista u Opštoj Bolnici Bijelo Polje, a od 2014 internista-kardiolog u istoimenoj bolnici.

Profil: Radan, odgovoran, kreativan. Komunikativan, sposoban sa timski i individualni rad, sa izraženom voljom za daljim napredovanjem na polju kliničkog i naučnoistraživačkog rada.

Član u profesionalnim društvima: član udruženja kardiologa Crne gore i udruženja za Srčanu insuficijenciju Srbije.

Profesionalne posjete /usavršavanje/kontinuirana medicinska edukacija: Kao internista –kardiolog redovno obilazi kongrese iz oblasti interne medicine i kardiologije u regionu a od većih kongresa u inostranstvu izdvoio bi Evropski kongres kardiologa u Rimu 2016god.

Strani jezik: Engleski

Rad sa računarom: Windows, MS Office, Internet explorer

Ostalo: vozačka dozvola B kategorije

NADLEŽNOSTI PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

(izvod iz Statuta)

ČLAN 45.

Predsjednik Skupštine predsjedava Skupštinom,  rukovodi njenim radom, stara se o realizaciji  odluka i drugih akata Skupštine, predstavlja Skupštinu, predlaže dnevni red, potpisuje akte Skupštine, koordinira rad radnih tijela, sarađuje sa predsjednikom Opštine i organima lokalne uprave, brine se o javnosti rada Skupštine i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom o radu.