Enis Hadžajlić

 

Enis Hadžajlić, rođen 30.03.1980. godine u Bijelom Polju. Osnovnu školu i gimnaziju je završio  u Bijelom Polju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Podgorici.

Za sekretara Skupštine opštine Petnjica imenovan je 23.01.2014. godine.

Životni moto: " Pobjeda pripada najupornijima!"

 

 

NADLEŽNOSTI SEKRETARA SKUPŠTINE

(izvod iz Statuta)

ČLAN 52.

Sekretar:

-          organizuje rad i rukovodi službom Skupštine,

-          stara se o obavljanju stručnih, administrativnih i drugih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Skupštine  i njenih radnih tijela,

-          stara se o primjeni odredaba Statuta, Poslovnika o radu Skupštine i drugih akata kojima se uređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela,

-          odgovoran je za vođenje zapisnika, stenograma i odluka i drugih opštih akata Skupštine i njihovu distribuciju,

-          pomaže predsjedniku Skupštine u radu

 

-          vrši i druge poslove u skladu sa posebnim aktom.