(izvod iz Statuta)

 

ČLAN 77.

Glavni administrator koordinira radom organa lokalne uprave i službi, stara se o zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti njihovog rada, daje stručna uputstva i instrukcije o načinu postupanja u vršenju poslova, daje mišljenje na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa lokalne uprave i službi i vrši druge poslove koje mu povjeri predsjednik opštine.

Glavni administrator ima ovlašćenja drugostepenog organa u upravnim stvarima iz sopstvene nadležnosti opštine.

Za vršenje poslova glavnog administratora obrazuje se Služba glavnog administratora.