SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA LOKALNU UPRAVU

Ziko Alilović

biografija...

 

POSLOVI SEKRETARIJATA ZA LOKALNU UPRAVU

(izvod iz Statuta)

ČLAN 74.

Lokalna uprava:

1) izvršava zakone, druge propise i opšte akte;

2) priprema nacrte odluka i drugih akata koje donose organi lokalne samouprave;

3) vrši upravni nadzor;

4) vrši stručne i druge poslove koje joj povjere organi lokalne samouprave;

5) rješava u prvostepenom upravnom postupku o pravima i obavezama građana, pravnih i drugih lica;

6) vodi javne i druge evidencije propisane zakonom i opštim aktima organa lokalne samouprave;

7) rješava u prekršajnom postupku u skladu sa Zakonom;

8) vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim propisima.