petak, Juli 21, 2017

Language Switcher

JA Promo Bar

Dobrodošli na zvaničnu Internet prezentaciju opštine Petnjica
Toggle Bar

Prazan modul 2

Search

Predsjednik Skupštine

Adnan Muhović

biografija...

 

NADLEŽNOSTI PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

(izvod iz Statuta)

ČLAN 45.

Predsjednik Skupštine predsjedava Skupštinom,  rukovodi njenim radom, stara se o realizaciji  odluka i drugih akata Skupštine, predstavlja Skupštinu, predlaže dnevni red, potpisuje akte Skupštine, koordinira rad radnih tijela, sarađuje sa predsjednikom Opštine i organima lokalne uprave, brine se o javnosti rada Skupštine i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom o radu.