Crna Gora

OPŠTINA PETNJICA

Sekretarijat za lokalnu upravu

Broj 04-312

Petnjica, 26.02.2020.godine

 

Na osnovu člana 4 i 6 Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija (’’Sl. list CG- opštinski propisi’’, br. 28/16), sekretar Sekretarijata za lokalnu upravu raspisuje:

 

KONKURS

za finansiranje projekata nevladinih

organizacija za 2020.godinu

1. Sredstva iz Budžeta Opštine dodjeljuju se nevladinim organizacijama sa sjedištem u opštini Petnjica radi finansiranja projekata koji su od posebnog interesa za Opštinu.

Pod projektima iz stava 1 ovog člana podrazumijevaju se projekti iz oblasti socijalne i dječije zaštite, ostvarivanja prava lica sa invaliditetom, borbe protiv bolesti zavisnosti, borbe protiv korupcije, razvoja lokalne demokratije, zaštite životne sredine, kulture, poljoprivrede i ruralnog razvoja i drugih oblasti od značaja za Opštinu, koji su predviđeni strateškim ili drugim programskim ili planskim aktima opštine.

2. Sredstva za realizaciju projekata obezbijeđena su iz budžeta Opštine Petnjica u iznosu od 7.000,00 (sedam hiljada) eura.

 

3. Zahtjev za finansiranje projekta po raspisanom konkursu nevladine organizacije dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja. Ukoliko sredstva za finansiranje projekata nevladinih organizacija predviđena budžetom Opštine ne budu raspodjeljena ili ne budu u cjelosti raspodijeljena po ovom konkursu, isti se ponovo raspisuje u roku od 30 dana od dana okončanja postupka po prethodnom konkursu.

4. Uz zahtjev za finansiranje projekta po raspisanom konkursu, nevladina organizacija u zapečaćenoj koverti dostavlja:

- rješenje o upisu u registar nevladinih organizacija;

- izvod iz Statuta osnivačkog akta;

- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za poslednju fiskalnu godinu, odnosno potvrdu da nije poreski obveznik po osnovu državnih i lokalnih javnih prihoda;

- projekat sačinjen u skladu sa članom 7 ove odluke;

- podatke o iskustvu zaposlenih, odnosno volontera u nevladinoj organizaciji na sličnim poslovima (reference);

- izvještaj o realizovanim projektima u prethodnoj godini, zaključno sa danom objavljivanja konkursa;

- ovjerenu izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije da nevladina organizacija nije dobila sredstva ili dio sredstava za finansiranje kandidovanog projekta ili kandidovanih segmenata projekta iz drugih izvora.

Nevladina organizacija čiji je projekat finansiran iz budžeta Opštine u prethodnoj godini dužna je da podnese izvještaj o realizaciji tog projekta sa detaljnim opisom faza realizacije, obrazloženjem eventualnih odstupanja, finansijski izvještaj i dokaze o utrošku sredstava.

Ukoliko nevladina organizacija ne dostavi narativni i finansijski izvještaj ne može učestvovati na konkurs za raspodjelu sredstava za godinu u kojoj se sredstva raspodjeljuju.

5. Nevladine organizacije podnose prijavu na Konkurs na propisanom obrascu prijave i aplikacione forme projekta koji se mogu dobiti na pisarnici Opštine Petnjica, radnim danima od 08 do 16 časova i na zvaničnoj web stranici Opštine Petnjica. (www.petnjica.co.me)

Prijave na Konkurs sa projektom i pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti neposredno na pisarnici ili putem pošte, na adresu: Opština Petnjica, Sekretarijat za lokalnu upravu. Na koverti se stavlja naznaka: "Zahtjev za finansiranje projekta nevladine organizacije po konkursu - ne otvaraj" i adresira se na Komisiju za dodjelu sredstava NVO sektoru.

Na poleđini koverte navodi se naziv i sjedište (adresa) nevladine organizacije.

Djelovodni broj i datum prijema koverte evidentira se neposredno na koverti.

Neblagovremeni zahtjev Komisija zaključkom odbacuje i pošiljaocu vraća neotvorenu kovertu.

6. Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija donosi zaključak o utvrđivanju rang liste projekata prema njihovoj konačnoj ocjeni.

Komisija iz stava 1 ovog člana je dužna da donese odluku o finansiranju projekata nevladinih organizacija u roku od 8 (osam) dana od dana utvrđivanja rang liste.

Konačna odluka objavljuje se na web sajtu opštine i na lokalnoj radio stanici.

Predsjednik Opštine zaključuje ugovor o finansiranju projekta sa nevladinom organizacijom, u roku od 15 (petnaest) dana od dana konačnosti odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija.

Aplikacionu formu možete preuzeti ovdje 

 

Konkurs za raspodjelu sredstava je otvoren 30 dana od dana njegovog objavljivanja

 

 

 

Sekretar

                                                                                      Ziko Alilović