Naručilac:Opština Petnjica

Broj: 01-452

Datum: 03.05.2018.godine

 

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17 ) ,Opština Petnjica dostavlja

 

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

I Podaci o naručiocu

 

Naručilac:

Opština Petnjica

Lice/a za davanje informacija:

Alen Pljakić

Adresa:

Petnjica  bb

Poštanskibroj:

84312

Sjedište:

Petnjica

PIB: 

02968568

Telefon:

069/483-109

Faks:

051/248-208

E-mail adresa

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet stranica:

www.petnjica.co.me

 

II  Predmet nabavke:

 

X usluge

 

 

III Opis predmeta nabavke:

Nabavka usluga – eradikacija komaraca

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

 

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 3.000,00 €;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

 

Uništavanje komaraca na području Opštine Petnjica sa pripadajućim mjesnim zajednicama. 1 larvicidni tretman (maj mjesec) i 1 tretman uništavanja adulticidnih formi komaraca (odraslih formi komaraca) koji se rade u periodu od juna do septembra.

VI Način plaćanja virmanski

 

30 dana od dana dostavljanje fakture 

 

 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 

¨najniža ponuđena cijena                                                                 broj bodova              100   

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

 

Ponude se predaju  radnim danima od 09:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom  08.05.2018 godine do 12 sati.

Ponude se mogu predati

¨elektronskim putem na meil adresu

 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

 

Obavještenje o ishodu postupka javne nabavke će se donijeti u roku od 3 dana od dana dostavljanja ponude.

 

XI Druge informacije

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

 

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

 

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci od dana otvaranja ponuda;

 

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to: ponuđač treba da dostavi Rješenje Ministarstva zdravlja Crne Gore za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije uskladu sa članom 12 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ( "Sl.list RCG broj 32/05", "Sl.list broj 14/10, 73/10, 40/11 i 30/12).

 

 

 

 

     

 

Službenik za javne nabavke                                                                                        Ovlašćeno lice

       Alen Pljakić  sr                                                                                                  Predsjednik Opštine                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                       Samir Agović  sr