Naručilac:Opština Petnjica

Bro: 01-493

Datum: 27.05.2019.godine

 

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17 ) i člana 7 Pravilnika o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti br.01-01846 od 17.08.2017.godine  ,Opština Petnjicad ostavlja

 

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

I Podaci o naručiocu

 

Naručilac:

Opština Petnjica

Lice/a za davanjeinformacija:

Alen Pljakić

Adresa:

Petnjica  bb

Poštanskibroj:

84312

Sjedište:

Petnjica

PIB: 

02968568

Telefon:

 

Faks:

051/248-208

E-mail adresa

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet stranica:

www.petnjica.co

 

II  Predmet nabavke:

 

X radovi

 

 

III Opis predmeta nabavke:

Nabavka- radovi na izgradnji podeonih bazena sa komorama u MZ.Savin Bor u svemu prema predmjeru radova koji je sastavni dio zahtjeva .

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

 

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 20.000,00 €;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

 

 

 

 

 

 

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

A. ZA OBJEKAT PODEONOGREZERVOARA SA 6 KOMORA

  RB.

OPIS

JED.

MJERE

KOLIČINA

EUR PO JEDINICI MJERE

UKUPNO EURO

I ZEMLJANI RADOVI

1.

Iskop u širokom otkopu za objekat Podeonog rezervoara u materijalu III-e i IV-e kat.,mašinski 95%, ručno 5%.

Potrebnakoličina materijala za zatrpavanje se odbacuje na daljinu do 10m, a višak se planira ili odvozi na daljinu do 100m.

Obračun po m3.

Mašinski iskop 95%

Ručni iskop 5%

 

 

 

 

 

 

 

m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

55,00

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Izrada šljunčanog sloja sa nabijanjem ispod podne ploče objekta d=10cm.

Obračun po m3 .

 

 

m3

 

 

3,60

 

 

 

 

 

 

3.

Zatrpavanjezemlje iznad i oko rezervoara sa materijalom iz iskopa sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.

Obračun po m3.

 

 

m3

 

 

23,00

 

 

 

 

 

 

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :

 

 

  RB.

OPIS

JED.

MJERE

KOLIČINA

EUR PO JEDINICI MJERE

UKUPNO EURO

IIBETONSKI RADOVI

1.

Izrada podložnog sloja od betona MB20, d=10cm.

Obračun po m3.

 

m3

 

3,60

 

 

 

 

2.

Izrada podne ploče d=25cm,MB30 u oplati.

Obračun po m3 .

U cijenu uračunati dodatak aditiva za vodonepropusnost betona.

 

 

 

m3

 

 

 

8,25

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Izrada zidova d=25cm, d=20cm i d=15cm u potrebnoj oplati. U cijenu uračunati i dodatak aditivaza vodonepropusnost betona.

Obračun po m3.

 

 

 

m3

 

 

 

17,90

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Izrada gornje ploče d=15cm, MB30 u potrbnoj skeli i oplati.

Obračun po m3

 

 

m3

 

 

4,26

 

 

 

 

 

 

5.

Izrada armirano-betonske atike,d=10cm,visine 50cm sa MB30 u potrebnoj oplati.

Obračun po m3

 

 

m3

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

UKUPNO BETONSKI RADOVI :

 

 

 

  RB.

OPIS

JED.

MJERE

KOLIČINA

EUR PO JEDINICI MJERE

UKUPNO EURO

IIIARMIRAČKI RADOVI

1.

Nabavka sječenje, savijanje i ugrađivanje armature.

Obračun po KG.

-(Rebrasta) RA 400/500

- Zavarene armaturne mreže, MA 500/560

 

 

kg

kg

 

 

784,14

3.437,85

 

 

 

 

 

 

UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI :

 

 

 

  RB.

OPIS

JED.

MJERE

KOLIČINA

EUR PO JEDINICI MJERE

UKUPNO EURO

INSTALATERSKI RADOVI

1.

Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada u zatvaračnici rezervoara. Fazonski komadi su standarda kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP 10 BARA.

Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući sve potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu.

Obračun po komadu.

  1. Usisne korpe Ø3/4''

  2. Pocinkovana cijev Ø3/4''

  3. Kugla ventil 3/4''

  4.Poluspojnice 3/4''

  5. Odvodna cijev HDPE DN25 (3/4'')

  6.Pocinkovana cijev sa navojem Ø1''

  7.Kugla ventil 1''

  8. Cijev HDPE DN32 (1'')

  9.T komad 32/32

10. Poluspojnica DN32 (1'')

11. PVC cijev Ø125

12.PVC luk Ø125

13. PV ŠK Ø125

14. PC cijev Ø125

 

 

 

 

 

 

 

 

kom

kom

kom

kom

m'

m'

kom

m'

kom

kom

m'

kom

kom

m'

 

 

 

 

 

 

 

15

15

15

15

30

15

15

10

15

6

3

3

1

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI :

 

 

  RB.

OPIS

JED.

MJERE

KOLIČINA

EUR PO JEDINICI MJERE

UKUPNO EURO

VI RAZNI RADOVI

1.

Izrada, transport i ugrađivanje metalnih jednokrilnih vrata od čeličnih kutija od crnog lima dim. 60/160cm. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal uključujući farbanje i zaštitu u dva sloja, kao i ugradnju brave.

Obračun po kom.

 

 

 

 

 

kom

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO RAZNI RADOVI :

 

 

 

 

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

B. ZA OBJEKAT PODEONOG REZERVOARA SA 4KOMORE         

  RB.

OPIS

JED.

MJERE

KOLIČINA

EUR PO JEDINICI MJERE

UKUPNO EURO

I ZEMLJANI RADOVI

1.

Iskop u širokom otkopu za objekat Podeonog rezervoara u materijalu III-e i IV-e kat.,mašinski 95%, ručno 5%.

Potrebnakoličina materijala za zatrpavanje se odbacuje na daljinu do 10m, a višak se planira ili odvozi na daljinu do 100m.

Obračun po m3.

Mašinski iskop 95%

Ručni iskop 5%

 

 

 

 

 

 

 

m3

m3

 

 

 

 

 

 

 

55,00

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Izrada šljunčanog sloja sa nabijanjem ispod podne ploče objekta d=10cm.

Obračun po m3 .

 

 

m3

 

 

3,60

 

 

 

 

 

 

3.

Zatrpavanjezemlje iznad i oko rezervoara sa materijalom iz iskopa sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.

Obračun po m3.

 

 

m3

 

 

23,00

 

 

 

 

 

 

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :

 

 

  RB.

OPIS

JED.

MJERE

KOLIČINA

EUR PO JEDINICI MJERE

UKUPNO EURO

IIBETONSKI RADOVI

1.

Izrada podložnog sloja od betona MB20, d=10cm.

Obračun po m3.

 

m3

 

3,60

 

 

 

 

2.

Izrada podne ploče d=25cm,MB30 u oplati.

Obračun po m3 .

U cijenu uračunati dodatak aditiva za vodonepropusnost betona.

 

 

 

m3

 

 

 

8,25

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Izrada zidova d=25cm, d=20cm i d=15cm u potrebnoj oplati. U cijenu uračunati i dodatak aditivaza vodonepropusnost betona.

Obračun po m3.

 

 

 

m3

 

 

 

17,90

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Izrada gornje ploče d=15cm, MB30 u potrbnoj skeli i oplati.

Obračun po m3

 

 

m3

 

 

4,26

 

 

 

 

 

 

5.

Izrada armirano-betonske atike,d=10cm,visine 50cm sa MB30 u potrebnoj oplati.

Obračun po m3

 

 

m3

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

UKUPNO BETONSKI RADOVI :

 

 

 

  RB.

OPIS

JED.

MJERE

KOLIČINA

EUR PO JEDINICI MJERE

UKUPNO EURO

IIIARMIRAČKI RADOVI

1.

Nabavka sječenje, savijanje i ugrađivanje armature.

Obračun po KG.

-(Rebrasta) RA 400/500

- Zavarene armaturne mreže, MA 500/560

 

 

kg

kg

 

 

784,14

3.437,85

 

 

 

 

 

 

UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI :

 

 

  RB.

OPIS

JED.

MJERE

KOLIČINA

EUR PO JEDINICI MJERE

UKUPNO EURO

VI RAZNI RADOVI

1.

Izrada, transport i ugrađivanje metalnih jednokrilnih vrata od čeličnih kutija od crnog lima dim. 60/160cm. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal uključujući farbanje i zaštitu u dva sloja, kao i ugradnju brave.

Obračun po kom.

 

 

 

 

 

kom

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO RAZNI RADOVI :

 

 

 

 

 

VI Način plaćanja virmanski

 

30 dana od dana dostavljanje i potpisane okoncane situacije od strane nadzornog organa

120 dana od dana potpsisivanje ugovora rok izvršenja radova

 

 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 

¨najniža ponuđena cijena                                                                   brojbodova        100   

 

 

 

 

 

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

 

Ponude se predaju  radnim danima od 09:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom  03.06.2019 godine do 12 sasati.

Ponude se mogu predati

¨ neposrednom predajom na arhivi Opštine Petnjica

 

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

 

Obavještenje o ishodu postupka javne nabavke će se donijeti u roku od 3 dana od dana dostavljanja ponude.

 

XI Druge informacije

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

5) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

6) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

 

                -Licenca projektanta i izvođača radova -  izdata na osnovu dokaza   o zaposlenju ovlašćenog inženjera i licence ovašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade  tehničke dokumentacije i građenje objekata.

 

 

 

 

 

     

 

 

 

I NEPOSTOJANJE SUKOBA INTERESA

 

U skladu sa članom 17 Zakona o javnim nabavkama, ponuđač dostavlja Izjavu o nepostojanju sukoba interesa sa naručiocem (ovlašćenim licem i slućbeniko za javne nabavke)

 

II UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDA

 

Pripremanje i dostavljanje ponude

 

Ponuđač radi učešća u postupku nabavke male vrijednosti sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom zahtjevom.

 

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem.

 

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

 

Strana 4 od 13

 

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude

 

Ponuda se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj se navodi: ponuda, broj Zahtjeva za dostavljanje ponuda, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”. Podnošenje alternativnih ponuda nije dopušteno.

 

Ponuđač ne može, nakon dostavljanja ponude, da istu mijenja ili dopunjuje.

 

Ponuđena cijena se izražava u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om. U ponuđenu cijenu uračunavaju se troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om. Ponuđena cijena piše se brojkama.

 

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke male vrijednosti

 

Ponuđač može da dokazuje dokazima dostavljenim od strane nadležnih organa ili može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću.

 

Ukoliko ponuđač dostavi izjavu o ispunjenosti traženih uslova, dužan je da nakon prijema obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti, a najkasnije do zaključenja ugovora dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

 

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke male vrijednosti i drugi dokazi traženi Zahtjevom za dostavljanje ponuda, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji ili neovjerenoj kopiji.

 

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

 

Ovlašćenje za zastupanje i učestvovanje u postupku javnog otvaranja ponuda se predaje Službeniku za javne nabavke neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III OBRASCI PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana 5 od 13

 

NASLOVNA STRANA PONUDE

 

 

 

 

 

(naziv ponuđača)

 

podnosi

 

(naziv naručioca)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONUDU

 

po Zahtjevu za dostavljanje ponuda

 

ZA

 

nabavka radne uniforme za vatrogasce

za

 

 

  • Predmet nabavke u cjelosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana 6 od 13

 

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

 

 

 

Ponuda se podnosi kao:

 

¨Samostalna ponuda

¨Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

¨Zajednička ponuda

 

¨Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

 

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

 

 

 

Naziv i sjedište ponuđača

 

 

PIB1

 

 

Broj računa i naziv banke ponuđača

 

 

Adresa

 

 

Telefon

 

 

Fax

 

 

E-mail

 

 

(Ime, prezime i funkcija)

Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog

dijela ponude i dokumenata u ponudi

(Potpis)

 

 

Ime i prezime osobe za davanje informacija

 

 

  1. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

 

Strana 7 od 13

 

 

 

 

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude2

 

 

 

 

 

Naziv podugovarača /podizvođača

 

 

PIB3

 

Ovlašćeno lice

 

Adresa

 

Telefon

 

 

Fax

 

 

E-mail

 

 

 

Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke

koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču

 

 

 

Opis dijela predmeta javne nabavake koji će

izvršiti podugovaraču /podizvođaču

 

 

 

Ime i prezime osobe za davanje informacija

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

 

  1. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

 

Strana 8 od 13

 

 

 

FINANSIJSKI DIO PONUDE

 

 

 

 

 

 

 

 

bitne

 

 

 

 

 

jedinična

 

ukupan

 

 

 

ukupan

 

 

 

 

 

karakteristike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jedinica

 

 

 

cijena bez

 

iznos bez

 

pdv

 

iznos sa

 

r.b.

 

opis predmeta

 

ponuđenog

 

 

količina

 

 

 

 

 

 

 

 

mjere

 

 

pdv-a

 

pdv-a

 

(€)

 

pdv-om

 

 

 

 

 

predmeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(€)

 

(€)

 

 

 

(€)

 

 

 

 

 

nabavke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno bez PDV-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupan iznos sa PDV-om:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uslovi ponude:

 

 

Rok izvršenja ugovora je

 

Mjesto izvršenja ugovora je

 

Rok plaćanja

 

Način plaćanja

 

 

 

 

 

Ovlašćeno lice ponuđača

 

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

 

 

___________________________

(potpis)

M.P.

 

 

 

 

 

 

 

Strana 9 od 13

 

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA

 

/PODUGOVARAČA4

 

 

 

(ponuđač)

 

Broj: ________________

 

Mjesto i datum: _________________

 

 

 

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača (ime i prezime i radno mjesto) , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

 

 

Izjavu

 

 

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca , ovlašćenim licem i službenikom za javne nabavke

 

za nabavku (opis predmeta) , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

 

 

 

Ovlašćeno lice ponuđača

 

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

 

 

___________________________

 

(potpis)

 

M.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

 

Strana 10 od 13

 

 

 

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

 

 

 

 

 

 

 

Ovlašćuje se     (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)         da, u ime

 

(naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj _____ od ________. godine, za nabavku (opis predmeta nabavke)i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

 

 

 

 

 

 

 

Ovlašćeno lice ponuđača

 

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

 

_______________________

 

(potpis)

M.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Ovlašćenje se predaje Službeniku za javne nabavke neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

 

 

 

Strana 11 od 13

 

 

U skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore ( „Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću:

 

 

 

 

IZJAVU

 

 

 

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo. Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta nabavke male vrijednosti tj. Zahtjeva za dostavljanje ponuda.

 

 

 

 

 

Potpis ovlašćenog lica ____________________________________

 

 

 

Datum i mjesto potpisivanja ___________________________________

 

 

 

 

 

MP

 

 

 

 

 

 

 

Službenik za javne nabavk                                                                                        Ovlašćeno lice

       Alen Pljakić  s.r                                                                                            Predsjednik Opštine                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                   Samir Agović  s.r

 

 

 

                Strana 12 od 13

 

Prijedlozi i sugestije za izradu Programa rada SO Petnjica za 2017.godinu

  CRNA GORA   SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA   Br.02-273   Dana, 05.12.2016.godine Prijedlozi i sugestije za izradu Programa rada SO Petnjica za 2017.godinu  Poštovani,      Poslovnikom o radu Skupštine propisano je da Skupština donosi Program rada za kalendarsku godinu i da u skladu sa programom rada planira svoj rad i aktivnosti. U pripremi izrade Programa rada Skupština  pribavlja prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada od predsjednika opštine, odbornika, radnih tijela, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija. U cilju izrade  Programa rada Skupštine opštine Petnjica za 2017. godinu, Sluzba Skupštine, je shodno članu 152. Poslovnika o radu Skupštine (“Sl. list CG—Opštinski propisi” br.17/14), preduzela aktivnosti na pribavljanju prijedloga i mišljenja o pitanjima koja treba…

PARAČA OBEĆAO PODRŠKU ZA RJEŠAVANJE PUTNE INFRASTRUKTURE U PETNJICI

Danas je opštinu Petnjica posjetio direktor Direkcije za saobraćaj Savo Parača, koji je obišao gradilište na putnom pravcu Petnjica – Podvade. Parača je obišao gradilište u Gusarama gdje je bila kritična situacija na započetom mostu. „Nakon poplava jasno je da projektant možda nije najbolje sagledao situaciju pa smo od Parače dobili uvjeravanja da će se brzo reagovati i da će se i sa aspekta struke uraditi izmjene. Sve je to u cilju da se izbjegnu velike materijalne štete u budućnosti“, kazao je za portal Radija Petnjica Samir Agović. On je dodao je direktor Direkcije za saobraćaj obećao da će putni pravac prema Beranama biti prioritet. „Računamo da ćemo i sa nivoa Direkcije za saobraćaj i sa nivoa opštine to kandidovati za naredni kapitalni budžet. Direktor…

Ministar zdravlja posjetio Petnjicu

Ministar zdravlja dr Budimir Šegrt sa direktoricom Doma zdravlja Zuhrom Hadrović iz Berana boravio je danas (09.11.2016.) u posjetu Petnjici. Domaćin ministru je bio predsjednika opštine Petnjica g-din Samir Agović.Predsjednik opštine je goste upoznao sa aktuelnom situacijom u opštini Petnjica ali i sa napretkom u kvalitetu i sadržaju rada Zdrastvene stanice u Petnjici, posebno od zadnje posjete ministra Šegrta Petnjici. Od kada su se desile promjene, uvedena je druga smjena za doktora i dežurstvo doktora specijaliste. Ulazimo sada u priču da unapređujemo te sadržaje i da nakon izbora nove vlade konkretizujemo i ostale naše zahtjeve. Jer je briga o građanima u svim segmentima njihovih života glavna zadaća lokalne samouprave i svih institucija sistema, - istakao je Agović.Ministar Šegrt je istakao…

Nazapamćene poplave u Petnjici

U ranim jutarnjim satima opštinski tim za upravljanje vanrednim situacijama proglasio je vanredno stanje zbog nezapamćenih padavina koje su pogodile teritoriju naše Opštine na čitavom području. Izlile su se Vrbička, Trpeška, Radmanska, Popča kao i rijeka Lješnica. Izlvanje iz korita ovih rijeka ugrozilo je najmanje 25 domaćinstava od kojih su neka uz pomoć opštinskog tima i mještana evakuisana i smještena kod rodbine i prijatelja. Takođe je i velika borba bila da se sačuva i stočni fond kao i poljoprivredni proizvodi, stočna hrana i slično. Znajući da  ovakvo stanje zahtijeva brzu reakciju i odgovoran odnos svih subjekata na području naše opštine, ali i Države opštinski tim je reagovao na način kako smo gore izvijestili. U cilju ublažavanja posljedica ovog nevremena angažovali…

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XVIII SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PETNJICA

Na osnovu člana 154. Poslovnika Skupštine opštine Petnjica («Službeni list CG - opštinski propisi», broj  17/14)  o b j a v lj u j e   se P O Z I V NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA NA  XVIII  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE  PETNJICA             Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Petnjica, zainteresovane za učešće na XVIII-oj  sjednici Skupštine Opštine Petnjica   koja je zakazana za  16.11.2016. godine u 11,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.             Prijave se podnose Predsjedniku Skupštine opštine Petnjica, preko pisarnice Skupštine opštine Petnjica, ulica  Petnjica bb, najkasnije do 13.11.2016. godine.             U prijavi je neophodno naglasiti po kojoj tački dnevnog reda se traži učešće.Uz prijavu za učešće  na XVIII-oj sjednici, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt…

PREDSJEDNIK I POTPREDSJENIK OPŠTINE PETNJICA POSJETILI OPŠTINU TUTIN

Predsjednik opštine Petnjica Samir Agović i popredsjednik Muslja Kalić boravili su juče u posjeti opštini Titin gdje su sa potpredsjednikom ove opštine i njegovim saradnicima  razgovarali o potrebi izrade studije opravdanosti izgradnje puta Petnjica- Tutin. Naišli smo na veliku podršku i razumijevanje čelnih ljudi iz opštine Tutin i očekujemo da će se u narednom periodu organizovati još jedan radni sastanak na kojem će biti i obrađivači naše studije eminentni stručnjaci saobraćajne struke gdje će se približiti i sa njihove strane  opštini Tutin kako i nakoji način je ova studija u Petnjic urađena. Osim ovog razgovarali smo i o potrebi što čvršće i sadržajnije saradnje između naše dvije Opštine, prije svega kod onih pitanja koja si tiču i jedne i druge…

J A V N I P O Z I V za predlaganje 1 kandidata za člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u opštini Petnjica iz reda građana

Na osnovu članova  10, 23 i 24 Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike („Sl. list CG - opštinski propisi“ br. 2/15), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine  Petnjica, objavljuje J A V N I   P O Z I V za predlaganje  1 kandidata za člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u opštini  Petnjica iz reda građana   Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje posjeduje visoke etičke vrijednosti i svojim radom i ponašanjem uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini, a ima prebivalište na teritoriji opštine  Petnjica. Pravo predlaganja kandidata za člana Etičke komisije iz reda građana imaju građanin ili grupa građana.   Ovlašćeni predlagači iz tačke 2 poziva imaju pravo predložiti…

PUT PETNJICA BERANE: PRVE MAŠINE VEĆ NA TERENU

    Juče su prve mašine građevinske firme „Bemax“ iz Podgorice započele radove na probijanju puta od Petnjice do Podvada. Kako je izjavio za portal Radija Petnjica predsjednik opštine Samir Agović, raduje što je dinamika preuzetih radova od strane građevinske firme ispoštovana i vjeruje da će, ukoliko vremenske prilike dozvole, do kraja godine ova dionica biti završena. „Ovo je još jedan u nizu pokazatelja da se stanje u Petnjici mijenja i da se na neki način naše riječi ostvaruju. Kada smo prošle godine najavili niz investicija, bilo je i onih građana koji nijesu u to vjerovali. Na zadovoljstvo svih nas a nadam se i njihovo, realizujemo sve ono što smo obećali, uz ohrabrujuću činjenicu da ćemo i naredne godine imati niz…

ZORAN ĐUKANOVIĆ: NAPAJANJE STRUJOM ĆE BITI STABILNO U 2017.

Danas je u Petnjici održan radni sastanak predstavnika lokalne samouprave na čelu sa predsjednikom Samirom Agovićem sa izvršnim direktorom Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS Zoranom Đukanovićem i saradnicima. Sastanak je iniciran od strane Opštine još u januaru ove godine. Na sadržajnom sastanku koji je trajao oko dva sata razgovaralo se o mnogim pitanjima a najavljeni su i značajni projekti na ovom polju za narednu godinu. ‘’Razgovarali smo akutnim problemima, koji pogađaju ovaj kraj kada je u pitanju snadbijevanje električnom energijom. Dobili smo uvjeravanje da će u narednom period više pažnje posvećeno Petnjici, kako sa nivoa planiranja tako i kada su u pitanju investicije. Sastanak je bio jako važan jer stanje u Petnjici nije na zadovoljavajućem nivou, ali se radilo dosta. Direktor je najavio da ćemo…

POSJETA MINISTARA: AFIRMACIJA KULTURNE BAŠTINE BIHORA

Pavle Goranović, ministar kulture i dr Suad Numanović, ministar ljudskih i manjinskih prava posjetili su Petnjicu i sastali se sa predsjednikom Opštine,Samirom Agovićem. Ministri su sa predsjednikom Agovićem razgovarali o unapređenju i jačanju saradnje opštine i resornih ministarstava. Prije svega sa ministrom kulture se vodio razgovor o unapređenju i afirmaciji kulturne baštine na području petnjičke opštine što je interes kako opštine tako i države. “Mogu reći da smo dobili jednu snažnu podršku od ministra za kandidovanje projekata koji se tiču iskorištavanja potencijala koje imamo u oblasti kulture na području naše opštine. Tu prije svega mislim na bihorski ćilim kao nematerijalno kulturno blago, da zaštitimo staru Petnjičku džamiju kao spomenik od izuzetne važnosti i naravno, izuzetno vrijedno arheološko nalazište Torine. Između ostalog dogovorili smo…