OPŠTINE PETNJICA

Sekretarijat za lokalnu  upravu

Broj :  

Petnjica 10.06.2016. godine

 

Na osnovu člana 31.tačka 2 i 5 i člana 32.tačka 3 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“ br.42/03, 28/04 i 75/0, 13/06 i Sl.list CG br.88/09) i Člana 19. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave („Sl.list   CG“-opštinski propisi br.38/14 i 2/15),

i organizuje

 

JAVNU RASPRAVU

 Na temu:

 

1.        PROGRAM JAVNIH RADOVA U OPŠTINI PETNJICA ZA 2016.god.

2.       ODLUKA O KORIŠĆENJU I NAKNADI ZA KORIŠĆENJE PUTNOG ZEMLJIŠTA.

 

 Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija , mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani,privredna društva,  posebno subjekti kojima se ovim odlukama utvrđuju prava i obaveze, da uzmu učešća u razmatranju  Predlog javnih radova u opštini Petnjica za 2016.god.i nacrt ove  odluke i to:

 

22.06.2016.god. za političke stranke u 11.30h

23.06.2016.god. za mjesne zajednice i građane u 11.30h

24.06.2016.god. za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 11.30h

  

Sa Programom javnih radova  zainteresovani  učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za loklanu upravu opštine Petnjica, radnim danima  u vremenu od  10 do 16 časova.

Predlozi, primjedbe, sugestije i  mišljenja na tekst Predlogajavnihradova u opštiniPetnjicaza 2016.godinu, mogu se saopštitiusmenoilipredati u pisanojformi u  prostorijamaSekretarijatazalokalnuupravuopštine  Petnjica.    

 

Program javnih radova i Nacrt odluke možete preuzeti sa sajta opštine Petnjica:      www.petnjica.co.me