OPŠTINE PETNJICA

Sekretarijat za lokalnu  upravu

Broj :  

Petnjica 12.05.2017.god

Na osnovu člana 31.tačka 2 i 5 i člana 32.tačka 3 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“ br.42/03, 28/04 i 75/0, 13/06 i Sl.list CG br.88/09) i Člana 19. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave („Sl.list   CG“-opštinski propisi br.38/14 i 2/15), Skupština opštine Petnjica organizuje          

JAVNU RASPRAVU

 Na temu:

1.    PROGRAM JAVNIH RADOVA U OPŠTINI PETNJICA ZA 2017.god.

 Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija , mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani,privredna društva,  posebno subjekti kojima se ovim odlukama utvrđuju prava i obaveze, da uzmu učešća u razmatranju  Predlog javnih radova u opštini Petnjica za 2017.god.i nacrt ove  odluke i to:

 

29.05.2017.god. za političke stranke u 11.00 h

30.05.2017.god. za mjesne zajednice i građane u 11.00 h

31.05.2017.god. za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 11.00 h

  

Sa Programom javnih radova  zainteresovani  učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za loklanu upravu opštine Petnjica, radnim danima  u vremenu od  10 do 16 časova.

Predlozi, primjedbe, sugestije i  mišljenja na tekst Predloga javnih radova u opštini Petnjicaza 2017.godinu, mogu se saopštiti usmeno ili predati u pisanoj formi u  prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu opštine  Petnjica.    

Program javnih radova i Nacrt odluke možete preuzeti ovdje,