OPŠTINE PETNJICA

Sekretarijat za lokalnu  upravu

Broj :  

Petnjica, 23.02.2018. godine

 

Na osnovu člana 5. Zakona o Budžetu ( Sl. list RCG 40/01, 71/05 i Sl. list CG br. 12/07 i 53/09 ), člana 34. Zakona o Budžetu i fiskalnoj odgovornosti, člana 40. Zakona o finansiranju lokalne samouprave ( Sl. list RCG br. 42/03, 44/03 i Sl. list CG br. 5/08 i 74/10 ) i člana 18. 19, 20 i 21. Statuta opštine Petnjica, Sekretarijat za lokalnu upravu organizuje:

 

JAVNU RASPRAVU

 Na temu:

 

NACRT ODLUKE O BUDŽETU ZA 2018.god.

 

 Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija , mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani,privredna društva  da uzmu učešća u razmatranju  nacrta ove  odluke i to:

 

07.03.2017.god. za mjesne zajednice i građane u 12.30h

08.03.2017.god. za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 12.30h

09.03.2017.god. za političke stranke u 12.30h

 

  

Sa predlozima navedenih odluka  zainteresovani  učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za lokalanu upravu opštine Petnjica, radnim danima  u vremenu od  10 do 16 časova.

Predlozi, primjedbe, sugestije i  mišljenja na Nacrt Odluke o budžetu za 2018.godinu, mogu se saopštiti usmeno ili predati u pisanoj formi u  prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu opštine  Petnjica.    

Nacrt odluke možete preuzeti sa sajta opštine Petnjica:      www.petnjica.co.me