PREDLOG

 

Na osnovu člana 38 stav 5 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju (“Sl. list RCG”, broj 45/05 i “Sl. list CG”, broj 75/10), član 51 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. list RCG”, br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i “Sl. list CG”, br. 88/09, 49/10, 38/12, 10/14) i člana 32 Statuta Opštine Petnjica (“Sl. list CG- Opštinski propisi”, broj 3/14, 2/15 i 41/15), Skupština opštine Petnjica, na sjednici održanoj  ________  godine, donijela je

 

 

 

 

ODLUKU

O izmjenama i dopunama odluke o gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika

 

Član 1

U odluci o gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika ("Sl.list CG – Opštinski" , broj 2/16) U članu 4  stav 1 umjesto riječi "tri godine"treba da stoji "pet godina".

 

Član 2

Član 5 mijenja se i glasi:

Prevoz putnika na linijama u gradskom i prigradskom saobraćaju dodjeljuje se na osnovu javnog Konkursa, po utvrdjenom Planu linija.

Konkurs za dodjelu linija, raspisuje organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja, svake pete godine, koji sprovodi  Komisija.

Komisiju iz stava 2 ove odluke imenuje predsjednik Opštine, koja broji pet članova.

Komisija je dužna  da u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda, razmotri prispjele ponude, sačini izvještaj i predloži najboljeg ponuđača.

Rješenje o dodjeli linija prevoznicima donosi organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja, na period od pet godina, na osnovu predloga Komisije .

 

Konkurs  sadrži :

 

-          prijavu sa tačnim nazivom i adresom ponuđača;

-          dokaz da je prevoznik  registrovan za obavljanje djelatnosti linijskog prevoza putnika (CRPS);

-          licencu za obavljanje djelatnosti prevoza putnika u gradskom i prigradskom prevozu;

-          potvrdu, odnosno drugi akt nadležnog organa da prevoznik koji je registrovan za obavljanje gradskog i prigradskog prevoza u periodu od dvije godine prije  objavljivanja Konkursa, nije osuđivan za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane  obavljanja djelatnosti javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju  (dokazi ne smiju da budu stariji od šest mjeseci).

-          potvrdu da vozila ispunjavaju posebne uslove za prevoz putnika (izdate od ovlašćene institucije);

-          izvod licence za svako vozilo, saobraćajne dozvole, polise osiguranja vozila, polise osiguranja putnika od posledica nesrećnog slučaja, ugovori o zakupu ili lizingu- ovjerene kopije;

-          podatke za vozače (vozačke dozvole i rješenja o radnom odnosu- ovjerene kopije);

-          dokaze da imaju u vlasništvu prostor, uređaje, opremu i zaposlene radnike mašinske ili   saobraćajne struke za održavanje vozila i za obavljanje dnevnih preventivnih tehničkih pregleda ili je obavljanje tih poslova putem ugovora povjerio ovlašćenom licu;

-          izvod Plana linija;

-          rok za prijavu na Konkurs;

-          vrijeme i mjesto dostavljanja  ponuda;

-          vrijeme i mjesto otvaranja ponuda;

-          rok za donošenje Odluke Komisije i

-          druge uslove utvređene Zakonima i podzakonskim aktima.

 

Uz prijavu na Konkurs se prilaže red vožnje usklađen sa minimalnim brojem polazaka iz  izvoda  Plana linija i cjenovnik usluga.

 

 

Član 3

Član 6 se mijenja i glasi:

Komisija će u postupku sprovođenja Konkursa za dodjelu linija razmotriti priloženu dokumentaciju i izlaskom na lice mjesta provjeriti podatke koji se odnose na vozila, način održavanja, parking  prostore  i o  istom sačiniti Zapisnik.

 

Opredjeljujući kriterijumi za rad  Komisije u postupku izbora prevoznika:

-          starost i opremljenost autobusa;

-          niža cijena prevoza po tarifnim zonama i dužem periodu važenja,

-          niža cijena prevoza za pojedine kategorije putnika (đaci, studenti, penzioneri i invalidi),

-          veći broj polazaka od predvidjenog Planom

Za linije koje nijesu povjerene prevoznicima po Konkursu, Konkurs ostaje otvoren do raspisivanja sljedećeg.

 

Član 4

 

Član 7 se mijenja i glasi:

 

Plan linija donosi organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja.

 

  Plan linija sadrži:

 

- broj i naziv linije;

- trasu i dužinu linije;

- vrijeme obrta;

- autobuska stajališta na linijama;

- grupe linija i pojedinačne linije;

- utvrđen minimalan broj  polazaka;

- potreban broj vozila za minimalan broj polazaka;

- naznaku linije na kojoj će se obavljati prevoz sa malim autobusima.

 

Izvod Plana linija sadrži:

 

- broj, naziv i dužinu  linije;

- grupe linija i pojedinačne linije;

- utvrđen minimalan broj polazaka

- potreban broj vozila, sa naznakom na kojim linijama će se obavljati prevoz malim autobusima.

 

 

 

 

 

 

Skupština opštine Petnjica

Predsjednik Skupštine

Adnan Muhović, s.r

 

Prijedlozi i sugestije za izradu Programa rada SO Petnjica za 2017.godinu

  CRNA GORA   SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA   Br.02-273   Dana, 05.12.2016.godine Prijedlozi i sugestije za izradu Programa rada SO Petnjica za 2017.godinu  Poštovani,      Poslovnikom o radu Skupštine propisano je da Skupština donosi Program rada za kalendarsku godinu i da u skladu sa programom rada planira svoj rad i aktivnosti. U pripremi izrade Programa rada Skupština  pribavlja prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada od predsjednika opštine, odbornika, radnih tijela, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija. U cilju izrade  Programa rada Skupštine opštine Petnjica za 2017. godinu, Sluzba Skupštine, je shodno članu 152. Poslovnika o radu Skupštine (“Sl. list CG—Opštinski propisi” br.17/14), preduzela aktivnosti na pribavljanju prijedloga i mišljenja o pitanjima koja treba…

PARAČA OBEĆAO PODRŠKU ZA RJEŠAVANJE PUTNE INFRASTRUKTURE U PETNJICI

Danas je opštinu Petnjica posjetio direktor Direkcije za saobraćaj Savo Parača, koji je obišao gradilište na putnom pravcu Petnjica – Podvade. Parača je obišao gradilište u Gusarama gdje je bila kritična situacija na započetom mostu. „Nakon poplava jasno je da projektant možda nije najbolje sagledao situaciju pa smo od Parače dobili uvjeravanja da će se brzo reagovati i da će se i sa aspekta struke uraditi izmjene. Sve je to u cilju da se izbjegnu velike materijalne štete u budućnosti“, kazao je za portal Radija Petnjica Samir Agović. On je dodao je direktor Direkcije za saobraćaj obećao da će putni pravac prema Beranama biti prioritet. „Računamo da ćemo i sa nivoa Direkcije za saobraćaj i sa nivoa opštine to kandidovati za naredni kapitalni budžet. Direktor…

Ministar zdravlja posjetio Petnjicu

Ministar zdravlja dr Budimir Šegrt sa direktoricom Doma zdravlja Zuhrom Hadrović iz Berana boravio je danas (09.11.2016.) u posjetu Petnjici. Domaćin ministru je bio predsjednika opštine Petnjica g-din Samir Agović.Predsjednik opštine je goste upoznao sa aktuelnom situacijom u opštini Petnjica ali i sa napretkom u kvalitetu i sadržaju rada Zdrastvene stanice u Petnjici, posebno od zadnje posjete ministra Šegrta Petnjici. Od kada su se desile promjene, uvedena je druga smjena za doktora i dežurstvo doktora specijaliste. Ulazimo sada u priču da unapređujemo te sadržaje i da nakon izbora nove vlade konkretizujemo i ostale naše zahtjeve. Jer je briga o građanima u svim segmentima njihovih života glavna zadaća lokalne samouprave i svih institucija sistema, - istakao je Agović.Ministar Šegrt je istakao…

Nazapamćene poplave u Petnjici

U ranim jutarnjim satima opštinski tim za upravljanje vanrednim situacijama proglasio je vanredno stanje zbog nezapamćenih padavina koje su pogodile teritoriju naše Opštine na čitavom području. Izlile su se Vrbička, Trpeška, Radmanska, Popča kao i rijeka Lješnica. Izlvanje iz korita ovih rijeka ugrozilo je najmanje 25 domaćinstava od kojih su neka uz pomoć opštinskog tima i mještana evakuisana i smještena kod rodbine i prijatelja. Takođe je i velika borba bila da se sačuva i stočni fond kao i poljoprivredni proizvodi, stočna hrana i slično. Znajući da  ovakvo stanje zahtijeva brzu reakciju i odgovoran odnos svih subjekata na području naše opštine, ali i Države opštinski tim je reagovao na način kako smo gore izvijestili. U cilju ublažavanja posljedica ovog nevremena angažovali…

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XVIII SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PETNJICA

Na osnovu člana 154. Poslovnika Skupštine opštine Petnjica («Službeni list CG - opštinski propisi», broj  17/14)  o b j a v lj u j e   se P O Z I V NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA NA  XVIII  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE  PETNJICA             Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Petnjica, zainteresovane za učešće na XVIII-oj  sjednici Skupštine Opštine Petnjica   koja je zakazana za  16.11.2016. godine u 11,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.             Prijave se podnose Predsjedniku Skupštine opštine Petnjica, preko pisarnice Skupštine opštine Petnjica, ulica  Petnjica bb, najkasnije do 13.11.2016. godine.             U prijavi je neophodno naglasiti po kojoj tački dnevnog reda se traži učešće.Uz prijavu za učešće  na XVIII-oj sjednici, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt…

PREDSJEDNIK I POTPREDSJENIK OPŠTINE PETNJICA POSJETILI OPŠTINU TUTIN

Predsjednik opštine Petnjica Samir Agović i popredsjednik Muslja Kalić boravili su juče u posjeti opštini Titin gdje su sa potpredsjednikom ove opštine i njegovim saradnicima  razgovarali o potrebi izrade studije opravdanosti izgradnje puta Petnjica- Tutin. Naišli smo na veliku podršku i razumijevanje čelnih ljudi iz opštine Tutin i očekujemo da će se u narednom periodu organizovati još jedan radni sastanak na kojem će biti i obrađivači naše studije eminentni stručnjaci saobraćajne struke gdje će se približiti i sa njihove strane  opštini Tutin kako i nakoji način je ova studija u Petnjic urađena. Osim ovog razgovarali smo i o potrebi što čvršće i sadržajnije saradnje između naše dvije Opštine, prije svega kod onih pitanja koja si tiču i jedne i druge…

J A V N I P O Z I V za predlaganje 1 kandidata za člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u opštini Petnjica iz reda građana

Na osnovu članova  10, 23 i 24 Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike („Sl. list CG - opštinski propisi“ br. 2/15), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine  Petnjica, objavljuje J A V N I   P O Z I V za predlaganje  1 kandidata za člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u opštini  Petnjica iz reda građana   Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje posjeduje visoke etičke vrijednosti i svojim radom i ponašanjem uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini, a ima prebivalište na teritoriji opštine  Petnjica. Pravo predlaganja kandidata za člana Etičke komisije iz reda građana imaju građanin ili grupa građana.   Ovlašćeni predlagači iz tačke 2 poziva imaju pravo predložiti…

PUT PETNJICA BERANE: PRVE MAŠINE VEĆ NA TERENU

    Juče su prve mašine građevinske firme „Bemax“ iz Podgorice započele radove na probijanju puta od Petnjice do Podvada. Kako je izjavio za portal Radija Petnjica predsjednik opštine Samir Agović, raduje što je dinamika preuzetih radova od strane građevinske firme ispoštovana i vjeruje da će, ukoliko vremenske prilike dozvole, do kraja godine ova dionica biti završena. „Ovo je još jedan u nizu pokazatelja da se stanje u Petnjici mijenja i da se na neki način naše riječi ostvaruju. Kada smo prošle godine najavili niz investicija, bilo je i onih građana koji nijesu u to vjerovali. Na zadovoljstvo svih nas a nadam se i njihovo, realizujemo sve ono što smo obećali, uz ohrabrujuću činjenicu da ćemo i naredne godine imati niz…

ZORAN ĐUKANOVIĆ: NAPAJANJE STRUJOM ĆE BITI STABILNO U 2017.

Danas je u Petnjici održan radni sastanak predstavnika lokalne samouprave na čelu sa predsjednikom Samirom Agovićem sa izvršnim direktorom Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS Zoranom Đukanovićem i saradnicima. Sastanak je iniciran od strane Opštine još u januaru ove godine. Na sadržajnom sastanku koji je trajao oko dva sata razgovaralo se o mnogim pitanjima a najavljeni su i značajni projekti na ovom polju za narednu godinu. ‘’Razgovarali smo akutnim problemima, koji pogađaju ovaj kraj kada je u pitanju snadbijevanje električnom energijom. Dobili smo uvjeravanje da će u narednom period više pažnje posvećeno Petnjici, kako sa nivoa planiranja tako i kada su u pitanju investicije. Sastanak je bio jako važan jer stanje u Petnjici nije na zadovoljavajućem nivou, ali se radilo dosta. Direktor je najavio da ćemo…

POSJETA MINISTARA: AFIRMACIJA KULTURNE BAŠTINE BIHORA

Pavle Goranović, ministar kulture i dr Suad Numanović, ministar ljudskih i manjinskih prava posjetili su Petnjicu i sastali se sa predsjednikom Opštine,Samirom Agovićem. Ministri su sa predsjednikom Agovićem razgovarali o unapređenju i jačanju saradnje opštine i resornih ministarstava. Prije svega sa ministrom kulture se vodio razgovor o unapređenju i afirmaciji kulturne baštine na području petnjičke opštine što je interes kako opštine tako i države. “Mogu reći da smo dobili jednu snažnu podršku od ministra za kandidovanje projekata koji se tiču iskorištavanja potencijala koje imamo u oblasti kulture na području naše opštine. Tu prije svega mislim na bihorski ćilim kao nematerijalno kulturno blago, da zaštitimo staru Petnjičku džamiju kao spomenik od izuzetne važnosti i naravno, izuzetno vrijedno arheološko nalazište Torine. Između ostalog dogovorili smo…