Na osnovu člana 44. Stav 2, i 4. Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Sl. list RCG” br. 42/03, 44/03, i “ Sl. list CG” br.05/08, 74/10 i 1/15.), člana 45. Zakona o lokalnoj samoupravi  („Sl. list CG, br.42/03, 28/07, 75/05, 13/06“ i „Sl. list CG, br.88/09, 3/10 i 10/14),  člana 37. Zakona o Budžetu i fiskalnoj odgovornosti “Sl. list CG” br. 20/14), i člana 32.Statuta opštine Petnjice, (“Sl. list CG – opštinski propisi” br. 3/14, 2/15, i 41/15.), Skupština opštine Petnjice, na sjednici održanoj   _____.12.2016 godine, donosi

O  D  L  U  K U

O privremenom finansiranju opštine Petnjica, za period januar – mart 2017.godine

Član 1.

Do donošenja Odluke o Budžetu opštine Petnjica, za 2017. godinu, vršiće se privremeno finansiranje potreba opštine Petnjica, za period januar – mart 2017.godine.

Član 2.

 U periodu januar - mart 2017. godine, za privremeno finansiranje potrošačkim jedinicama odobravaju se sredstva do iznosa 1/12 (jedne dvanaestine) ostvarenih rashoda u prethodnoj fiskalnoj godini.

Član 3.

 Privremene mjesečne planove primitaka i izdataka Budžeta Opštine Petnjica za period januar-mart 2017. godine donijeće Predsjednica Opštine na predlog Sekretarijata za lokalnu upravu.

Član 4.

Prihodi koji se ostvare i rashodi koji se izvrše na osnovu privremenog tromjesečnog Plana, čine sastavni dio Budžeta opštine Petnjica, za 2017.godinu.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl. listu CG – opštinski propisi”, a primjenjivaće se od 01.januara 2017.godine do donošenja  Budžeta opštine Petnjica, za 2017.godinu.

Broj: 02-

Petnjica, _______.12.2016.godine

                                                                     SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA

                                                                                                                                   Predsjednik,         

                                                                                                                               Adnan Muhović,s.r.

 Prilog Obrazloženje