Na osnovu člana 55 Zakona o lokalnoj samoupravi, članova 51 i 52 Statuta opštine Petnjica (“Službeni list RCG” br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, “Službeni list CG” broj 88/09, 03/10, 38/12, 10/14, 57/14 I 3/16) i Člana 33 SO-e Petnjica, Skupština opštine Petnjica, na sjednici održanoj dana 15.01.2018. godine, donijela je:

 

 

                                                                           ODLUKU

                                             o izboru Sekretara Skupštine opštine Petnjica

 

                                                                              Član 1

                  Za Sekretara Skupštine opštine bira se Adis Duraković, diplomirani pravnik.

                                                                   

                                                                              Član 2

                                   Mandat sekrertara traje koliko i mandat skupštine.

                                                                           

                                                                              Član 3

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenom listu Crne Gore-opštinski propisi”.

 

 

Na osnovu člana 55 Zakona o lokalnoj samoupravi, članova 51 i 52 Statuta opštine Petnjica, kao i  člana 33 Poslovnika sSkupštine opštine Petnjica

 

  Za sekretara sukupštine opštine Petnjica  predlažem

 

                   Adisa Durakovića diplomiranog pravnika.                                                      

                                

                                                          Obrazloženje

 

Član 51 Statuta opštine Petnjica predviđa da skupštima ima sekretara I da sekretara imenuje skupština na prijedlog predsjedinika  Skupštine. Mandat traje koliko I mandate skupštine.

Isti član predviđa I uslove za sekretara koje navedeni kandidat ispunjava.

 

  Adis Duraković rođen 28.04.1983 godine u Beranama, osnovnu I srednju školu završio u Rožajama, diplomirao je na  pravnom fakultetu IUNP u Novom Pazaru.

Radno iskustvo sticao u  Sekretarijatu za kulturu I društvene djelatnosti Opštine Rožaje, radio u Advokatskoj kancelariji “Miljan Kosović” u Podgorici kao i NVO “Pomozimo djeci sa smetnjama u razvoju” I NVO “Artvizija”. Član je OO DPS Rožaje u 2 mandata, član je Savjeta mladih DPS Rožaje 2 mandata, učesnik je velikog broja semnara I projekata kako u zemlji tako u inostranstvu. Tečno govori engleski jezik.

 

U Petnjici 15.01.2018 godine                                                                                                                      Predsjednik odborničkog kluba

                                                                                                                                                                                  Rifat Ramčilović

Broj 02-28

Petnjica, 15.01.2018 godine

                                                                                                                                                                            SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA

                                                                                                                                                                                          PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                                                      Mehmed Adrović, s.r