Na osnovu Člana 56 Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni list RCG˝ broj 42/03, 28/04, 75/05, 13/06,’’Službeni list CG’’ broj 88/09, 03/10,  38/12, 10/14, 57/14 i 3/16 ),  i člana 32 Statuta opštine Petnjica ( ’’Službeni list CG – opštinski propisi’’ broj 3/14, 2/15 i 41/15 ), Skupština opštine Petnjica, na sjednici održanoj dana 15. 01. 2018.godine, donijela je

 

 

 

O D L U K U

o izboru predsjednika Opštine Petnjica

 

 

 

 

Član 1

 

Za predsjednika Opštine bira se Samir Agović, nastavnik Engleskog jezika, iz Petnjice.

 

Član 2

 

Mandat predsjednika Opštine traje 4 /četiri/ godine.

 

Član 3

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu CG – opštinski propisi ˝.

 

 

 

 

 

Broj: 02 –  27

Petnjica, 15.01.2018.godine

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA

 

 

PREDSJEDNIK

Mehmed Adrović, s.r.