Na osnovu člana 14 stav 2 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Službeni list CG“, br. 52/14, 76/15, 83/16), Opštinska izborna komisija Petnjica, na sjednici od 06.11. 2017. godine, donijela je

O D L U K U

1. Ovom Odlukom vrši se raspodjela 20% sredstava obezbijedjenih budžetom Opštine Petnjica, za finansiranje troškova izborne kampanje, podnosiocima potvrdjenih izborih lista, na izborima koji će se održati 26. novembra 2017. godine

2. Sredstva iz tačke 1 ove Odluke, u iznosu od 390,59 € rasporedjuju se u jednakim iznosima podnosiocima potvrdjenih izbornih lista po 48,82 €, i to:

 

  1. SDP – REŠAD RASTODER-DA ŽIVI PETNJICA
  2. PETNJICA POBJEĐUJE! DPS – Milo Đukanović
  3. BOŠNJAČKA STRANKA -DOSTOJANSTVENO ZA PETNJICU
  4. SOCIJALDEMOKRATE – IVAN BRAJOVIĆ-DOSLJEDNO ZA PETNJICU  
  5. ZA DOBRO PETNJICE SNP
  6. ALEKSA BEČIĆ – DEMOKRATE – POBJEDE, A NE PODJELE
  7. BDZ ZA ŽIVOT U BIHORU
  8. POZITIVNA CRNA GORA – SABAHETA NOVALIĆ – POŠTENO

3. Sredstva iz ove Odluke isplatiće se iz budžeta Opštine Petnjica, na poseban žiro račun podnosioca izborne liste, otvoren isključivo u svrhu prikupljanja sredstava za finansiranje izborne kampanje.

4. O izvršenju ove Odluke staraće se Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj Opštine Petnjica.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Članom 14 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja predvidjeno je da se budžetska sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje obezbjedjuju u godini u kojoj se održavaju izbori u iznosu od 0,25% tekućeg planiranog budžeta za godinu za koju se budžet donosi. Istim članom predvidjen je i način raspodjele sredstava tako što se sredstva u visini od 20% od ukupno obezbijedjenih sredstava raspodjeljuju u jednakim iznosima podnosiocima proglašenih izbornih lista, u roku od 8 dana od dana potvrdjivanja izborne liste, a ostali dio sredstava u visini od 80% dodjeljuje se podnosiocima izbornih lista koje su osvojile mandate, srazmjerno broju osvojenih mandata.

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj Opštine Petnjica, obavijestio je dana 06.11.2017. godine, Opštinska izborna komisija Petnjica da ukupna budžetska sredstva za finansiranje izborne kampanje iznose  1952, €, a 20% od tog iznosa je 390,59 .

Polazeći od navedenih zakonskih odredbi, broju utvrdjenih izbornih lista za izbore koji će se održati 26.11.2017. godine i budžetom opredijeljenih sredstava, Opštinska izborna komisija Petnjica je odlučila kao u dispozitivu ove Odluke.

Opštinska izborna komisija Petnjica

Broj 67/17, od 06.11.2017.godine

S E K R E T A R                                                                      P R E D S J E D N I K

Edis Škrijelj                                                                                      Mersad Latić