Na osnovu članova 17, 18, 19, 23, 24 I 25 Zakona o izboru odbornika I posanika (Službeni list Crne Gore", br. 046/11 od 16.09.2011, 014/14 od 22.03.2014, 047/14 od 07.11.2014, 012/16 od 23.02.2016,060/17 od 30.09.2017), člana 32 Statuta Opštine Petnjica (“Sl.list CG – Opštinski propisi”, br. 3/14, 2/15 i 4/15 ), skupština Skupština opštine Petnjica, na predlog Odbora za izbor i imenovanja, sjednici održanoj dana 02.02.2018. godine, donijela je:

 

                                                                                      ODLUKU

                                                  o formiranju Opštinske izborne komisije Petnjica

                                                                                        Član 1.

                 Za članove Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu imenuju se:

       - Mersad Latić ,predsjednik

- Asmir Agović ,član- Denis šabotić, zamjenik člana

- Feho Kožar, član- Adis Duraković, zamjenik člana

- Enis Hadžajlić, član - Elmir Muratović, zamjenik člana

- Kemal Korać, član - Armin Skenderović, zamjenik člana

 

                                                                                         Član 2.

Za sekretara opštinske izborne komisije imenuje se: Asmir Šabotić.

                                                                                          Član 3.

Mandat Opštinske izborne komisije je 4 godine.

                                                                                          Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u “Službenom listu Crne Gore- Opštinski propisi”.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA

 

Broj 02-56

Petnjica, 02.02.2018 godine

PREDSJEDNIK

Mehmed Adrović