Na osnovu čl. 68, 69 i 70. Zakona o Budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Sl.List Crne Gore“ br.20/14 i 56/14) i čl.55 i 56 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl.list RCG“ br.42/03, 44/03, „Sl.List CG“ br.05/08, 51/08, 74/10, 01/15) i čl.32.stav 1 tačka 6 Statuta Opštine Petnjica („Sl.List CG Opštinski propisi“ br.03/14, 02/15 i 41/15), Skupština Opštine Petnjica na sjednici održanoj 01.06.2018.godine, donijela je:

 

 

ODLUKU

O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE PETNJICA

 ZA 2017.GODINU

 

            I OPŠTI DIO

ČLAN 1.

 

Primici i izdaci Budžeta Opštine Petnjica za 2017.godinu ostvareni su u iznosu:

 

PRIMICI:1.429.009,47 €

IZDACI:1.065.275,11 €

RAZLIKA ostvarenih primitaka i izdataka na dan 31.12.2017.godine:363.734,36 €  

 

 

ČLAN 2.

 

Razlika između ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka iz čl.1 prenosi se kao primitak Budžeta Opštine Petnjica za 2018.godinu i iskoristiće se za izmirenje prenijetih obaveza iz 2018.godine i kapitalne izdatke.

 

 

ČLAN 3.

 

Primici po vrstama i njihov raspored po namjenama, koji se iskazuje u Bilansu primitaka i izdataka Budžeta opštine Petnjica za 2017.godinu, ostvareni su u sljedećim iznosima:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi

Godišnji plan budžeta 2017.

Ostvareno 2017.                  

% ostvarenja godišnjeg budžeta

71

Tekući prihodi

180.187,00

114.100,55

63,32

711

Porezi

84.887,00

84.320,44

99,33

7111

Porez na dohodak fizičkih lica

7.887,00

 10.113,83

128,23

71131

Porez na nepokretnosti

50.000,00

52.112,85

104,23

71132

Porez na prometne pokretnosti

5.000,00

1.367,17

27,34

71175

Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

22.000,00

20.726,59

94,21

713

Takse

10.000,00

4.497,29

44,97

71312

Lokalne administrativne takse

5.000,00

4.497,29

89,95

7135

Lokalne komunalne takse

5.000,00

0,00

0,00

7136

Ostale takse

 

 

 

714

Naknade

80.800,00

21.431,80

26,52

7141

Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa

     

71411

Naknada za korišćenje voda

 

 

 

71412

Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka

 

 

 

71413

Naknada za zaštitu voda od zagađivanja

 

 

 

71414

Naknada za korišćenje rezultata geoloških istraživanja

 

 

 

7142

Naknade za korišćenje prirodnih dobara

60.800,00

1783,32

2,93

71421

Naknada za korišćenje šuma

58.800,00

1.783,32

3,03

71422

Naknada za korišćenje dobra - kamen

 2.000,00

0,00

0,00

71423

Naknada za korišćenje rudnog bogatstva

 

 

 

71424

Naknada za korišćenje mineralnih sirovina

 

 

 

7143

Ekološke naknade (koje se plaćaju prilikom registracije vozila)

 

 

 

7146

Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

5.000,00

5.818,93

116,38

7147

Naknade za korišćenje opšinskih  puteva

3.000,00

13.829,55

460,99

7148

Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila

2.000,00

0,00

0,00

7149

Ostale naknade

10.000,00

0,00

0,00

715

Ostali prihodi

4.500,00

3.851,02

85,58

7151

Prihodi od kapitala (od kamata, akcijaiudjela u dobitiirente)

 

 

 

71523

Novčane kazne i oduzete imovinske koristi

1.000,00

0,00

0,00

71525

Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza

500,00

0,00

0,00

7153

Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti

 

 

 

71532

Prihodi od zakupa poslovnih prostora

 

 

 

7155

Ostali prihodi

3.000,00

3.851,02

128,37

72

Primici od prodaje imovine

0,00

0,00

 

721

Primici od prodaje nefinansijske imovine

 

 

 

7211

Prodaja nepokretnosti

 

 

 

722

Primici od prodaje finansijske imovine

 

 

 

7221

Prodaja akcija

 

 

 

7222

Prodaja ostalih hartija od vrijednosti

 

 

 

73

Primici od otplate kredita i sredstva prenesena iz prethodne godine

449.313,00

449.312,53

100,00

731

Primici od otplate kredita

 

 

 

732

Sredstva prenesena iz prethodne godine

449.312,53

449.312,53

100,00

74

Donacije i transferi

903.000,00

865.596,39

95,86

741

Donacije

3.000,00

1.276,00

42,53

7411

Tekuće donacije

3.000,00

1.276,00

42,53

7412

Kapitalne donacije

 

 

 

742

Transferi

900.000,00

864.320,39

96,04

7421

Transferi od budžeta Države (Uslovne dotacije)

200.000,00

213.756,39

106,88

7426

Transferi od Egalizacionog fonda

700.000,00

650.564,00

92,94

75

Pozajmice i krediti

0,00

0,00

0,00

751

Pozajmice i krediti

0,00

0,00

0,00

7511

Pozajmice i krediti od domaćih izvora

 

 

 

7512

Pozajmice i krediti od inostranih izvora

 

 

 

 

UKUPNI PRIHODI (71+72+73+74+75)

1.532.500

1.429.009,47

93,25

 

 

 

 

  • Rashodi:

 

 

 

 

Redni broj

Vrsta rashoda

Godišnji plan budžeta za 2017.

Ostvareno 2017.

% izvršenja godišnjeg plana

I

Tekući izdaci

781.187,00

670.559,34

85,8

41

Tekući izdaci

527.421,00

435.886,89

82,65

411

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca

346.255,33

281.537,45

81,31

411-1

Neto zarade

195.591,35

167.465,70

85,62

411-2

Porez na zarade

33.258,00

23.476,07

70,59

411-3

Doprinosi na teret zaposlenog

76.445,00

59.950,68

78,42

411-4

Doprinosi na teret poslodavca

36.591,98

27.863,85

76,15

411-5

Opštinski prirez

4.369,00

2.781,15

63,66

411-6

Doprinos na teret poslodavca-Fond rada

 

 

 

412

Ostala lična primanja

32.000,00

23.542,66

73,58

412-1

Naknada za zimnicu

 

 

 

412-2

Naknada za stanovanje i odvojeni život

 

 

 

412-3

Naknada za prevoz

 

 

 

412-4

Jubilarne nagrade

 

 

 

412-5

Otpremnine

 

 

 

412-600

Naknada skupštinskim poslanicima

6.500,00

3.822,10

58,80

412-700

Ostale naknade

500,00

220,00

44,00

412740

Troškovi lokalnih izbora 2017. god.

25.000,00

19.500,56 

78,00

413

Rashodi za materijal

42.000,00

38.558,17

91,81

413-1

Administrativni materijal

5.000,00

3.467,35

69,35

413-3

Materijal za posebne namjene(publikac,časop.sl.l)

6.000,00

3.715,60

61,93

413-4

Rashodi za energiju

8.000,00

8.268,27

103,35

413-5

Rashodi za gorivo

20.000,00

20.111,57

100,56

413-9

Ostali rashodi za materijal

3.000,00

2.995,38

99,85

414

Rashodi za usluge

38.787,86

34.595,40

89,19

414-1

Službena putovanja

8.000,00

6.734,55

84,18

414-2

Reprezentacija

4.000,00

3.999,03

99,98

414-3

Komunikacione usluge(Tel,Prepor,

5.000,00

5.149.50

102,99

414-4

Bankarske uslugei negativne kursnerazlike

900,00

1.129,57

125,51

414-5

Usluge prevoza

 3.000,00

2.697,00 

89,90

414-6

Advokatske, notarske I pravneusluge,projekti...

2.000,00

0

0

414-7

Konsultantske usluge, projekti I studije(Rev.završ.rač)

11.387,86

11.315,56 

99,37

414-8

Usluge stručnog usavršavanja

1.000,00

72,30

7,23 

414-9

Ostale usluge(org.sport. I zab.manifest)

3.500,00

3.497,89

99,94

415

Rashodi za tekuće održavanje

10.500,00

9.285,91

88,44

415-1

Tekuće održavanje javne infrastrukture

4.000,00

3.927,70 

98,19

415-2

Tekuće održavanjegrađevinskih objekata

2.500,00

2.496,17

99,85

415-3

Tekuće održavanje opreme

4.000,00

2.862,04

71,55

416

Kamate

     

416-1

Kamate rezidentima

 

 

 

416-2

Kamate nerezidentima

 

 

 

417

Renta

     

417-1

Zakup objekata

 

 

 

417-2

Zakup opreme

 

 

 

417-3

Zakup zemljišta

 

 

 

418

Subvencije

 20.000,00

17.886,50 

89,43

419

Ostali izdaci

37.877,81

30.480,80

80,47

419-1

Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu

8.613,69

8.478,68

98,43

419-2

Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka

 2.700,00

194,00 

7,19

419-3

Izrada I održavanje softvera

2.000,00

1.965,68

98,28

419-4

Osiguranje

3.500,00

2.146,99

61,34

419-6

Komunalne naknade

 14.564,12

14.564,12 

100

419-9

Ostalo(oglasi,tenderi,članarine,sud.postupci)

2.500,00

2.482,74

99,31

419-95

Ostali izdaci – registracija motornih vozila

4.000,00

648,59

16,21

42

Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite

3.000,00 

2.626,05 

87,54 

4218

Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite

3.000,00 

2.626,05 

87,54 

43

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

250.766,00

232.046,40

92,54

431

Transferiinstitucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

250.766,00

232.046,40

92,54

431-3

Transferi institucijama kulture i sporta

15.000,00

10.607,28

70,72

431-4

Transferi nevladinim organizacijama

5.000,00

5.000,00

100

431-5

Transferi političkim partijama , strankama i udruženjima

7.000,00

5.818,78

83,13

431-6

Transferi za jednokratne socijalne pomoći

6.000,00

6.000,00

100

431-8

Ostali transferi pojedincima(nagr.,studentima I učenic,sport

4.000,00

3.950,00

98,75

431-9

Ostali transferi institucijama

5.000,00

5.043,50 

100,87

43191

Transferi mjesnim zajednicama

30.466,00

30.466,00

100

43192

Transferi Turističkoj organizaciji Petnjica

26.000,00

18.569,65

71,42

43193

Transferi Centru za kulturu

67.300,00

65.353,51

97,11

43194

Transferi preduzeću DOO Komunalne djelatnosti

85.000,00

81.237,68

95,57

432

Ostali transferi

     

432-4

Transferi opštinama (mjesnim zajednicama)

     

432-5

Transferi budžetu Države

 

 

 

432-6

Transferi javnim preduzećima

 

 

 

II

Kapitalni izdaci

627.313,00

280.480,87

44,71

441

Kapitalni izdaci

627.313,00

280.480,87

44,71

441-1

Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja

97.813,00

53.148,89

54,34

441-21

Ostali kapitalni izdaci (vodovod…)

100.000,00

102.681,97

102,68

441-33

Investicije u izgradnji i adaptaciji vjerskih objekata

25.000,00

20.500,00

82,00

441-41

Izdaci za socijalni program javnih radova-geronto domaćice

4.000,00

0

0

441-43

Izdaci za uređenje zemljišta, sanacija oštećenog asfalta

55.000,00

54.892,32

99,80

441-44

Lokalni putevi – održavanje

20.000,00

19.333,20 

96,67

441-45

Lokalni putevi – održavanje u zimskom period

15.000,00

1.733,75 

11,56

441-46

Investicije za probijanje puteva

5.000,00

4.998,00

99,96

441-47

Izdaci za uređenje zemljišta (izrada prostorno-planske dokum)

45.000,00

19.635,00

43,63

441-48

Izdaci za zređenje zemljišta (proj. dok.za uže gradsko jezgro i stud.)

20.000,00

0

0

441-49

Nabavka cjevovodnih propusta

3.500,00

3.510,00

100,29

441-52

Kancelarijska oprema

1.000,00

22,25

2,23

441-55

Izdaci za opremu

1.000,00

25,49

2,55

441-56

Izdaci za opremu za skladištenje komunalnog otpada

15.000,00

0

0

441-59

Valorizacija argeološkog nalazišta Torine

20.000,00

0

0

441-9

Ostali kapitalni izdaci – izgradnja ili kupovina posl. objekta

200.000,00

0

0

         

III

Pozajmice i krediti

0,00

541,57

 0

451

Pozajmice i krediti

0,00

541,57

 0

451-1

Blagajna-saldo

 0

541,57 

451-2

Pozajmice i krediti finansijskim institucijama

 

 

 

451-3

Pozajmice i krediti pojedincima

 

 

 

IV

Otplata dugova

94.000,00

93.999,96

100

461

Otplata duga

94.000,00

93.999,96

100

461-1

Otplata obaveya po osnovu Sporazuma sa Opštinom Berane

94.000,00 

93.999,96 

100

461-2

Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima

 

 

 

462

Otplata garancija

0,00

0,00

 

462-1

Otplata garancija u zemlji

 

 

 

462-2

Otplata garancija u inostranstvu

 

 

 

463

Otplata obaveza iz prethodnog perioda

     

463-1

Otplata obaveza iz prethodnog perioda

     

V

Rezerve

30.000,00

19.693,37

65,65

471

Tekuća budžetska rezerva

20.000,00

19.693,37

98,47

472

Stalna budžetska rezerva

10.000,00

0

473

Ostale rezerve

 

 

 

 

UKUPNI RASHODI (I+II+III+IV+V)

1.532.500,00

1.065.275,11

69,51

 

 

 

 

 

 

ČLAN 5.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Sl.Listu CG“-opštinski propisi

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA

 

 

 

 

Broj 02- 176                                                                                                                                       Predsjednik

Petnjica, 01.06.2018.god.                                                                                                    Mehmed Adrović

Prijedlozi i sugestije za izradu Programa rada SO Petnjica za 2017.godinu

  CRNA GORA   SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA   Br.02-273   Dana, 05.12.2016.godine Prijedlozi i sugestije za izradu Programa rada SO Petnjica za 2017.godinu  Poštovani,      Poslovnikom o radu Skupštine propisano je da Skupština donosi Program rada za kalendarsku godinu i da u skladu sa programom rada planira svoj rad i aktivnosti. U pripremi izrade Programa rada Skupština  pribavlja prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada od predsjednika opštine, odbornika, radnih tijela, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija. U cilju izrade  Programa rada Skupštine opštine Petnjica za 2017. godinu, Sluzba Skupštine, je shodno članu 152. Poslovnika o radu Skupštine (“Sl. list CG—Opštinski propisi” br.17/14), preduzela aktivnosti na pribavljanju prijedloga i mišljenja o pitanjima koja treba…

PARAČA OBEĆAO PODRŠKU ZA RJEŠAVANJE PUTNE INFRASTRUKTURE U PETNJICI

Danas je opštinu Petnjica posjetio direktor Direkcije za saobraćaj Savo Parača, koji je obišao gradilište na putnom pravcu Petnjica – Podvade. Parača je obišao gradilište u Gusarama gdje je bila kritična situacija na započetom mostu. „Nakon poplava jasno je da projektant možda nije najbolje sagledao situaciju pa smo od Parače dobili uvjeravanja da će se brzo reagovati i da će se i sa aspekta struke uraditi izmjene. Sve je to u cilju da se izbjegnu velike materijalne štete u budućnosti“, kazao je za portal Radija Petnjica Samir Agović. On je dodao je direktor Direkcije za saobraćaj obećao da će putni pravac prema Beranama biti prioritet. „Računamo da ćemo i sa nivoa Direkcije za saobraćaj i sa nivoa opštine to kandidovati za naredni kapitalni budžet. Direktor…

Ministar zdravlja posjetio Petnjicu

Ministar zdravlja dr Budimir Šegrt sa direktoricom Doma zdravlja Zuhrom Hadrović iz Berana boravio je danas (09.11.2016.) u posjetu Petnjici. Domaćin ministru je bio predsjednika opštine Petnjica g-din Samir Agović.Predsjednik opštine je goste upoznao sa aktuelnom situacijom u opštini Petnjica ali i sa napretkom u kvalitetu i sadržaju rada Zdrastvene stanice u Petnjici, posebno od zadnje posjete ministra Šegrta Petnjici. Od kada su se desile promjene, uvedena je druga smjena za doktora i dežurstvo doktora specijaliste. Ulazimo sada u priču da unapređujemo te sadržaje i da nakon izbora nove vlade konkretizujemo i ostale naše zahtjeve. Jer je briga o građanima u svim segmentima njihovih života glavna zadaća lokalne samouprave i svih institucija sistema, - istakao je Agović.Ministar Šegrt je istakao…

Nazapamćene poplave u Petnjici

U ranim jutarnjim satima opštinski tim za upravljanje vanrednim situacijama proglasio je vanredno stanje zbog nezapamćenih padavina koje su pogodile teritoriju naše Opštine na čitavom području. Izlile su se Vrbička, Trpeška, Radmanska, Popča kao i rijeka Lješnica. Izlvanje iz korita ovih rijeka ugrozilo je najmanje 25 domaćinstava od kojih su neka uz pomoć opštinskog tima i mještana evakuisana i smještena kod rodbine i prijatelja. Takođe je i velika borba bila da se sačuva i stočni fond kao i poljoprivredni proizvodi, stočna hrana i slično. Znajući da  ovakvo stanje zahtijeva brzu reakciju i odgovoran odnos svih subjekata na području naše opštine, ali i Države opštinski tim je reagovao na način kako smo gore izvijestili. U cilju ublažavanja posljedica ovog nevremena angažovali…

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XVIII SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PETNJICA

Na osnovu člana 154. Poslovnika Skupštine opštine Petnjica («Službeni list CG - opštinski propisi», broj  17/14)  o b j a v lj u j e   se P O Z I V NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA NA  XVIII  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE  PETNJICA             Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Petnjica, zainteresovane za učešće na XVIII-oj  sjednici Skupštine Opštine Petnjica   koja je zakazana za  16.11.2016. godine u 11,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.             Prijave se podnose Predsjedniku Skupštine opštine Petnjica, preko pisarnice Skupštine opštine Petnjica, ulica  Petnjica bb, najkasnije do 13.11.2016. godine.             U prijavi je neophodno naglasiti po kojoj tački dnevnog reda se traži učešće.Uz prijavu za učešće  na XVIII-oj sjednici, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt…

PREDSJEDNIK I POTPREDSJENIK OPŠTINE PETNJICA POSJETILI OPŠTINU TUTIN

Predsjednik opštine Petnjica Samir Agović i popredsjednik Muslja Kalić boravili su juče u posjeti opštini Titin gdje su sa potpredsjednikom ove opštine i njegovim saradnicima  razgovarali o potrebi izrade studije opravdanosti izgradnje puta Petnjica- Tutin. Naišli smo na veliku podršku i razumijevanje čelnih ljudi iz opštine Tutin i očekujemo da će se u narednom periodu organizovati još jedan radni sastanak na kojem će biti i obrađivači naše studije eminentni stručnjaci saobraćajne struke gdje će se približiti i sa njihove strane  opštini Tutin kako i nakoji način je ova studija u Petnjic urađena. Osim ovog razgovarali smo i o potrebi što čvršće i sadržajnije saradnje između naše dvije Opštine, prije svega kod onih pitanja koja si tiču i jedne i druge…

J A V N I P O Z I V za predlaganje 1 kandidata za člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u opštini Petnjica iz reda građana

Na osnovu članova  10, 23 i 24 Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike („Sl. list CG - opštinski propisi“ br. 2/15), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine  Petnjica, objavljuje J A V N I   P O Z I V za predlaganje  1 kandidata za člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u opštini  Petnjica iz reda građana   Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje posjeduje visoke etičke vrijednosti i svojim radom i ponašanjem uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini, a ima prebivalište na teritoriji opštine  Petnjica. Pravo predlaganja kandidata za člana Etičke komisije iz reda građana imaju građanin ili grupa građana.   Ovlašćeni predlagači iz tačke 2 poziva imaju pravo predložiti…

PUT PETNJICA BERANE: PRVE MAŠINE VEĆ NA TERENU

    Juče su prve mašine građevinske firme „Bemax“ iz Podgorice započele radove na probijanju puta od Petnjice do Podvada. Kako je izjavio za portal Radija Petnjica predsjednik opštine Samir Agović, raduje što je dinamika preuzetih radova od strane građevinske firme ispoštovana i vjeruje da će, ukoliko vremenske prilike dozvole, do kraja godine ova dionica biti završena. „Ovo je još jedan u nizu pokazatelja da se stanje u Petnjici mijenja i da se na neki način naše riječi ostvaruju. Kada smo prošle godine najavili niz investicija, bilo je i onih građana koji nijesu u to vjerovali. Na zadovoljstvo svih nas a nadam se i njihovo, realizujemo sve ono što smo obećali, uz ohrabrujuću činjenicu da ćemo i naredne godine imati niz…

ZORAN ĐUKANOVIĆ: NAPAJANJE STRUJOM ĆE BITI STABILNO U 2017.

Danas je u Petnjici održan radni sastanak predstavnika lokalne samouprave na čelu sa predsjednikom Samirom Agovićem sa izvršnim direktorom Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS Zoranom Đukanovićem i saradnicima. Sastanak je iniciran od strane Opštine još u januaru ove godine. Na sadržajnom sastanku koji je trajao oko dva sata razgovaralo se o mnogim pitanjima a najavljeni su i značajni projekti na ovom polju za narednu godinu. ‘’Razgovarali smo akutnim problemima, koji pogađaju ovaj kraj kada je u pitanju snadbijevanje električnom energijom. Dobili smo uvjeravanje da će u narednom period više pažnje posvećeno Petnjici, kako sa nivoa planiranja tako i kada su u pitanju investicije. Sastanak je bio jako važan jer stanje u Petnjici nije na zadovoljavajućem nivou, ali se radilo dosta. Direktor je najavio da ćemo…

POSJETA MINISTARA: AFIRMACIJA KULTURNE BAŠTINE BIHORA

Pavle Goranović, ministar kulture i dr Suad Numanović, ministar ljudskih i manjinskih prava posjetili su Petnjicu i sastali se sa predsjednikom Opštine,Samirom Agovićem. Ministri su sa predsjednikom Agovićem razgovarali o unapređenju i jačanju saradnje opštine i resornih ministarstava. Prije svega sa ministrom kulture se vodio razgovor o unapređenju i afirmaciji kulturne baštine na području petnjičke opštine što je interes kako opštine tako i države. “Mogu reći da smo dobili jednu snažnu podršku od ministra za kandidovanje projekata koji se tiču iskorištavanja potencijala koje imamo u oblasti kulture na području naše opštine. Tu prije svega mislim na bihorski ćilim kao nematerijalno kulturno blago, da zaštitimo staru Petnjičku džamiju kao spomenik od izuzetne važnosti i naravno, izuzetno vrijedno arheološko nalazište Torine. Između ostalog dogovorili smo…