Adis Duraković

Adis Duraković rođen 28.04.1983 godine u Beranama, osnovnu I srednju školu završio u Rožajama, diplomirao je na  pravnom fakultetu IUNP u Novom Pazaru.

Radno iskustvo sticao u  Sekretarijatu za kulturu I društvene djelatnosti Opštine Rožaje, radio u Advokatskoj kancelariji “Miljan Kosović” u Podgorici kao i NVO “Pomozimo djeci sa smetnjama u razvoju” I NVO “Artvizija”. Član je OO DPS Rožaje u 2 mandata, član je Savjeta mladih DPS Rožaje 2 mandata, učesnik je velikog broja semnara I projekata kako u zemlji tako u inostranstvu. Tečno govori engleski jezik.

 

 

 

NADLEŽNOSTI SEKRETARA SKUPŠTINE

(izvod iz Statuta)

ČLAN 52.

Sekretar:

  • organizuje rad i rukovodi službom Skupštine,
  • stara se o obavljanju stručnih, administrativnih i drugih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Skupštine  i njenih radnih tijela,
  • stara se o primjeni odredaba Statuta, Poslovnika o radu Skupštine i drugih akata kojima se uređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela,
  • odgovoran je za vođenje zapisnika, stenograma i odluka i drugih opštih akata Skupštine i njihovu distribuciju,
  • pomaže predsjedniku Skupštine u radu

 

  • vrši i druge poslove u skladu sa posebnim aktom.