Aktuelnosti

Z A K LJ U Č A K o utvrđivanju rang liste projekata NVU koji će se su/finansirati iz Budžeta Opštine Petnjica za 2022. godinu

CRNA GORA OPŠTINA PETNJICA Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija Br. 04- Petnjica, 07.09.2022. godine Na osnovu člana 10 Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija (“Sl. list CG- Opšinski propisi”, br. 28/16), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija, d o n o s i: Z A K LJ U Č A K o utvrđivanju rang liste projekata NVU koji […]