CRNA GORA

OPŠTINA PETNJICA

Komisija za raspodjelu sredstava za

finansiranje projekata nevladinih organizacija

Br. 04-

Petnjica, 07.09.2022. godine

Na osnovu člana 10 Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija (“Sl. list CG- Opšinski propisi”, br. 28/16), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija, d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K
o utvrđivanju rang liste projekata NVU koji će se su/finansirati iz Budžeta Opštine Petnjica za 2022. godinu

I

Utvrđuje se Rang lista projekata NVU koji će se su/finansirati iz sredstava Budžeta Opštine Petnjica po Konkursu za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2022.godinu br. 04-056/22-207 od 24.02.2022.godine, kako slijedi:

  1. NVU “Udruženje stočara Bihor“ – projekat pod nazivom „Organizovanje 22. regionalnog tradicionalnog sajma i III međunarodnog u Petnjici 2022” – 65 bodova, odobrena sredstva u iznosu od 1568,00 € (jedna hiljada pet stotina šezdeset osam eura);
  2. NVU KUD “Bihor“ – projekat pod nazivom „VIII međunarodna smotra folklore Petnjica 2022” – 60 bodova, odobrena sredstva u iznosu od 1504,00 € (jedna hiljada pet stotina četiri eura);

3.NVU “Pozorišno društvo Divan” – projekat pod nazivom „Kostimi- oprema za pozorišnu predstavu” – 56 bodova, odobrena sredstva u iznosu od 1080,00 € (jedna hiljada osamdeset eura);

  1. NVU “Art centar“ – projekat pod nazivom „Etno izložba 2022” – 50 bodova, odobrena sredstva u iznosu od 848,00 € (osam stotina četrdeset osam eura)

II

Komisija će donijeti Odluku o finansiranju projekata nevladinih organizacija u roku od osam dana od dana utvrđivanja rang liste.

III

Međusobna prava i obaveze između Opštine Petnjica i NVU iz tačke I ovog Zaključka će se urediti ugovorom.

IV

Ovaj zaključak će biti objavljen na web stranici Opštine Petnjica.

 Predsjednik Komisije

Demir Agović

 

Dostavljeno:

– Učesnicima konkursa

– Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

– Sekretarijatu za lokalnu upravu

– web sajt Opštine Petnjica

– a/a

Share this post

About the author