CRNA GORA

OPŠTINA PETNJICA

Komisija za raspodjelu sredstava

nevladinim organizacijama

Br. 04-

Petnjica, 27.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 34 i 35 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 55/22), Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2023.godinu br.04-056/23-259 od 28.02.2023.godine i Rang liste projekata i programa koji će se finansirati iz budžeta Opštine Petnjica za 2023.godinu, br.04-056/23-461 od 25.04.2023. godine, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacija, donijela je:

ODLUKU

o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija  za 2023. godinu

 

  1. Dodjeljuju se sredstva nevladinim organizacijama koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Petnjici, čiji su projekti učestvovali na Javnom Konkursu za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2023. godinu.
  2. Nevladine organizacije čiji projekti su ispunili uslove iz Konkursa, kriterijume iz Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, te na osnovu broja bodova koje su utvrdili nezavisni procjenjivači i na osnovu Rang liste koju je utvrdila Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacija su:

 

 

Broj Naziv NVO i naziv projekta Bodova Odobrena sredstva  
1. NVO ,,KUD Bihor”- učešće na VIII internacionalnom festival  izvornog stvaralaštva Petnjica 2023 75 1,500,00€  
2. NVO ,,Centar za seoski razvoj“- Mladost i tradicija kroz razvoj seoskog turizma 69,5 1.100,00€  
3. NVO ,,Mreža nevladinih organizacija“- Organizovanje 23. tradicionalnog regionalnog sajma i 4.međunarodnog “Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnjica 2023.godine 63,5  

1.000,00€

 
4. NVO “Udruženje pčelara Bihor“- Oksalna kisjelina-

ekološko sredstvo u borbi protiv varoe

62  

800,00€

 
5. NVO ,,Pozorišno društvo Divan“- Dokup opreme- kostima za predstavu kojom učestvujemo na državnom takmičenju 57.5 600,00€  
   

O b r a z l o ž e n j e

 

Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, a u skladu sa Budžetom Opštine Petnjica za 2023. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00€  za raspodjelu nevladinim organizacijama.

Shodno navedenom, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2023. godinu broj br. 04-056/23-259 objavljen 28.02.2023.godine.

Nakon isteka roka za prijavu prijedloga projekata i programa, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama je otvorila pristigle prijave na Konkurs i konstatovala da je prijavljeno 10 projekata nevladinih organizacija registrovanih u Crnoj Gori sa sjedištem u Petnjici. Nakon izvršene administrativne provjere konstatovano je da je potrebno da 4 nevladine organizacije izvrše dopunu dokumentacije. Sve nevladine organizacije ispravile su tražene nedostatke u predviđenom roku, nakon čega su svi projekti predati nezavisnim procjenjivačima na evaluaciju.

Nezavisni procjenjivači bodovali su svih 10 projekata, za koje su sačinili pojedinačne bodovne liste i iste dostavili Komisiji radi sačinjavanja Rang liste i donošenja Odluke o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija.

Prema formiranoj Rang listi od strane Komisije, od 10 projekata, shodno kriterijumima definisanim članom 27 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, 5 projekata je ispunilo definisane kriterijume, dok 5 sa projekta to nije bio slučaj. Svi projekti koji su ispunili navedene kriterijume, obuhvaćeni su raspodjelom sredstava.

Nevladine organizacije za čije projekte su  odobrena sredstva su:

 

NVO ,,KUD Bihor”, sa projektom „učešće na VIII internacionalnom festival  izvornog stvaralaštva Petnjica 2023“, odobrena su sredstva u iznosu od 1.500,00€ (slovima: jedna hiljada pet stotina eura). Projekat je iz oblasti koje afirmišu kulturu, a cilj je jačanje kulturnih sadržaja na očuvanju izvornog stvaralaštva;

 

NVO ,,Centar za seoski razvoj“, sa projektom „Mladost i tradicija kroz razvoj seoskog turizma“, odobrena su sredstva u iznosu od  1.100,00 € (slovima: jedna hiljada i jedna stotina eura). Ovim projektom se omogućava razvoj turizma u seoskim domaćinstvima;

NVO ,,Mreža nevladinih organizacija“, sa projektom „Organizovanje 23. tradicionalnog regionalnog sajma i 4.međunarodnog “Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnjica 2023.godine   “, odobrena su sredstva u iznosu od 1.000,00 € (slovima: jedna hiljada eura). Projektnim aktivnostima ova nevladina organizacija podstiče razvoj poljoprivrede, ruralnog razvoja, afirmiše kulturne potencijale, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja nivoa urbane kulture i očuvanja autentične baštine.

 

NVO “Udruženje pčelara Bihor“, sa projektom “Oksalna kisjelina- ekološko sredstvo u borbi protiv varoe, odobrena su sredstva u iznosu od 800,00€ ( slovima: osam stotina eura). Projektnim aktivnostima afirmiše se poljoprivreda i unapređuju se uslovi za rad pčelara.

 

NVO ,,Pozorišno društvo Divan“, sa projektom “Dokup opreme- kostima za predstavu kojom učestvujemo na državnom takmičenju”, odobrena su sredstva u iznosu od 600,00 € (slovima: šest stotina eura). Realizacijom ovog projekta poboljšaće se svijest o pozoišnoj kulturi ovog kraja i privući će se veći broj talenata za pozorišnu scenu.

Nevladine organizacije za čije projekte nisu odobrena sredstva su: NVO ,,Lica sa invaliditetom“, sa projektom “Tradicionalni turnir LSI u pikadu i stoni tenisu”, iz razloga što prijavljeni projekat ne doprinosi ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u toj oblasti, NVO,,Vis Legis”, sa projektom “Reciklažom do zdrave životne sredine”, zbog kriterijuma sadržanih u članu 27 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, NVO ,,Klaster farmera sa Bihora“, sa projektom  “Edukacija farmera- predavanja i posjeta sajmu”, zbog kvaliteta prijavljenog projekta, NVO ,,Udruženje paraplegičara”, sa projektom “Pomoć osobama sa posebnim porebama”, zbog nedovoljne transparentnosti rada nevladine organizacije i NVO „Udruženje stočara Bihor“, sa projektom “Nabavka terenskog auta za otkup mlijeka” iz razloga što je svrha projekta bazirana na sticanju lične koristi članova organizacije, što je u suprotnosti sa članom 4, stav 5, alineja 4 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama

 

Odlukom su raspoređena sredstva u iznosu od 5.000.00 € (slovima:  pet hiljada eura). Odluka o raspodjeli sredstava dostavlja se učesnicima Konkursa, objavljuje se na internet stranici Opštine, na Oglasnoj tabli Opštine i lokalnog javnog emitera. Bodovne liste nezavisnih procjenjivača kao i Rang lista bodovanih projekata, nalaze se u arhivi Sekretarijata za lokalnu upravu Opštine Petnjica.

 

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Petnjica u roku od 15 dana od dana prijema Odluke,  preko Sekretarijata za lokalnu upravu. Žalba se podnosi u dva primjerka. Shodno članu 17 stav 1 tačka 9 Zakona o administrativnim taksama („Sl.list CG”, br.18/19), nevladine organizacije su oslobođene od plaćanja takse.

DOSTAVLJENO                                                                            PREDSJEDNIK KOMISIJE

– učesnicima Javnog konkursa (10 NVO)                                                              Ziko Alilović

– Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

– predsjedniku Opštine

– Sekretarijatu za lokalnu upravu

odluka o raspodjeli sredstava nvo 2023

Share this post

About the author