Obavještenje o zahtjevu za Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Projekat eksploatacije tehničko građevinskog kamena na pozajmištu „Tucanje“ – Petnjica, kat. parcela br. 1677, 1678, 1681/3, 1682/2, 1683 i 1684 Ko Tucanje, Opština Petnjica

Na osnovu člana 13 a u vezi sa članom 28 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), Sekretarijat za lokalnu upravu Opštine Petnjica

Obavještava
zainteresovanu javnost

da je Nosilac projekta doo “GRADNJA“, Ul. Industrijska br. 10, Bijelo Polje, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat „Projekat eksploatacije tehničko građevinskog kamena na pozajmištu Tucanje – Petnjica“  na kat. parcele br. 1677, 1678, 1681/3, 1682/2, 1683 i 1684  KO Tucanje- opština Petnjica.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu,  Odjeljenje za uređenje prostora, zaštitu životne sredine,

stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Opštine Petnjica, radnim danima od 8 do 14 časova, kao i na sajtu www.petnjica.co.me.

Rok za javni uvid i davanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za lokalnu upravu,  Odjeljenja za uređenje prostora, zaštitu životne sredine, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Opština Petnjica ul ,,Centar 3“ br. 11, Petnjica ili na e-mail: opstina.pt.predsjednik@gmail.com, je do 14.06.2024. godine.

Sekretarijata za lokalnu upravu,

Odjeljenje za uređenje prostora, zaštitu životne sredine,

stambeno-komunalne poslove i saobraćaj

Opštine Petnjica

Share this post

About the author