Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za lokalnu upravu, Odjeljenje za uređenje prostora, zaštitu životne sredine, stambeno – komunalne poslove i saobraćaj, Opštine Petnjice

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je D.O.O. „Gradnja“ Ul. Industrijska br. 10, Bijelo Polje donijeto rješenje, broj 04 UPI 322/24-189/2 od 21.06.2024. godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat „Eksploatacija tehničko građevinskog kamena na pozajmištu „Tucanje“ – Petnjica“, na katastarskim parcelama broj 1677, 1678, 1681/3, 1682/2, 1683 i 1684 KO Tucanje – opština Petnjica, u zahvatu PUP-a, Opštine Petnjica.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da nije potrebna izrada elaborata, kao i to da se ne očekuje negativan uticaj na segmente životne sredine pri realizaciji projekta.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Petnjie u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja. Žalba se predaje preko Sekretarijata za lokalnu upravu, Odjeljenja za uređenje prostora, zaštitu životne sredine, stambeno – komunalne poslove i saobraćaj Opštine Petnjice.

Share this post

About the author